Версія   ENG Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА  
Меню сайта Корисні посилання
Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА

СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ 'УкрМедНет'

ІНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

ТЕЛЕМЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В УПРАВЛІННІ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ'Я

О.Ю.Майоров, В.М.Пономаренко, В.В.Кальниш
Відділ інформатизації системи охорони здоров'я
Українського НДІ громадського здоров'я
Кафедра медичної інформатики та інформаційних
технологій в управлінні охороною здоров'я
Харківського інституту удосконалення лікарів

1. Підсумки національної стратегії інформатизації
охорони здров'я та соціального забезпечення.

Сьогодні в Україні відбуваються процеси реформування системи охорони здоров'я, найголовні з них - це сімейний лікар, принципи страхової медицини, інтеграція системи охорони здоров'я в світовий інформаційний простір і т.і. Не визиває сумнівів, що реформування галузі не можливо здійснити без тотальної інформатизації системи охорони здоров'я.

Згідно з Концепцією державної політики інформатизації охорони здоров'я [1] для практичного впровадження інформаційних технологій в лікувальний та діагностичний процес, медичну науку і освіту необхідно створити відповідну інфраструктуру в галузі.

Слід підкреслити, що реформування системи охорони здоров'я відбу-ваєтся в країні, яка постраждала в наслідок екологічної катастрофи глобального маштабу - аварії на Чорнобильській АС. Вона зробила вплив на здоров'я сотен тисяч людей.

Необхідно також відмітити, що Україна займає 607,7 тисяч квадратних км та має населення біля 52 міліонів.

В ціх умовах ключову роль починає грати використання інформаційних технологій, які дають можливість вирішити вищеназвані проблеми швидко, ефективно та с невеликими затратами.

Основою розвиненої інфраструктури медичної інформатики є створення Національної медичної комп'ютерної мережі прямого доступу 'УкрМедНет'. Проект 'УкрМедНет' був розроблений відповідно до Концепції державної політики інформатизації охорони здоров'я України [2] (яка була затвержена в червні, 1995), Указу президена України No. 186/93 від 31.05.1993 'Про державну політику інформатизації в Україні', Постанови Кабінету Мінистрів No. 605 від 31.07.1994 'Проблеми інформатизації'.

Цей проект був обговорений на схвалений на нараді Робочої групи Міністерства охорони здоров'я України 19.02.97.

Мета проекту - створити систему обміну медичної та екологічної інформації як в Україні, так і за її межами на основі використання телекому-нікаційних технодлогій [2].

Україна вже має досвід у створенні національної медичної мережї та баз даних, які будуть інтегровані в 'УкрМедНет'. По-перше, існують дві найбільш розвинуті медичні мережі, які функціонують в рамках діючої національної комп'ютерної мережі першої генерації 'HealthNet'. Ця мережа буде в майбутньому трансформована в 'УкрМедНет'.

Найбільш розвинутий з цих двох мереж є Національний реєстр осіб, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи. Цей Реєстр проводить моніторинг здоров'я біля 600,000 persons. Для функціонування Реєстру створена комп'ютерна мережа, яка має пункти в 25 регіонах та в містах безпосередньо підпорядкованих центру - Київі та Севастополі.

Друга найбільш розвинута мережа є мережа санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України. Ця мережа має комп'ютерні центри в обласних управліннях охорони здоров'я (70 комп'ютерних центрів), які передають оперативну інформацію про поточний стан санітірної, епідеміоло-гічної та екологічної ситуації в Україні в Міністерство охорони здоров'я. Ці дві системи інтегровані в спільну систему, названу 'HealthNet'.

Сьогодні Національна медична комп'ютерна мережа прямого доступу 'УкрМедНет' створюєтся на грунті існуючої ‘HealthNet’ та деяких іншіх автономних медичних мереж. Цей проект передбачає, інтеграцію всіх існуючих окремих медичних мереж, медичних університетів та медичних НДІ України в 'УкрМедНет', створення спільного інформаційного простору, та їх інтеграцію в Європейський інформаційний простір.

Головні цілі та задачі:

1. Перетворити Національну медичну компьютерну мережу виходячи з можливостей новітніх розвинутих компьютерних технологій, комунікаційних каналів та телеметричних технологій; забезпечити користувачам мережі високоякісний доступ в Інтернет.

2. Інтегрувати медичні університети та НДІ медико-біологічного профілю України в 'УкрМедНет' з можливістю прямого доступу до ресурсів Інтернет.

3. Створити та постійно обновляти WWW сервери, підтримувати інфор-маційне забезпечення на трьох мовах - український, російскій та англійській; забезпечити посилання на ці сервери; інтегрувати Чорнобильський реєстр 'УкрМедНет' та створити WWW сервер, включаючий дані по Чорнобильському реєстру. Забезпечити користувачам 'УкрМедНет' прямий доступ до створених WWW серверів, та забезпечити их доступ через Європейських провайдерів до всіх країн світу (в Європі, Америці, Азії та Африці).

4. Створити Госпітальні інформаційні системи (ГІС) різних рівней (в обласних та районних лікарнях, спеціалізованих інститутах), обладнаних розвинутими телекомунікаційними можливостями для передач біологічних сигналів та зображень (ЕЕГ, ЕКГ, рентгенограмм, зображень цитологічних та гематологічних аналізів і т.к. інше.), текстів, графіків, аудіо та відео інформації відповідно з телемедичною концепцією; інтегрувати ці системи в 'УкрМедНет' та забезпечити їм доступ в Інтернет.

5. Створити та підтримувати банки даних на пацієнтів, які потребують трансплантації органів та об'єднати їх з існуючими банками клітин та тканин в межах створення інформаційно-кординаційного ядра системи 'УкрТрансплант', з'єднати Державну інформаційну систему органів, тканин та клітин України з подібною європейською системою 'Євротрансплант' через Інтернет.

6. Готувати медичних спеціалістів для роботи з телемедичними аплікаціями, підтримувати впровадження телекомунікаційних технологій в охорону здоров'я. Втіленню в життя цього проекту буде сприяти створення Республіканського або міжнародного навчально-тренувального Центру з телемедицини на базі кафедри медичної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров'я Харківського інституту удосконалення лікарів, де вже сьогодні працює навчальний клас, обладнаний телемедичними технологіями та виходом в Інтернет. На кафедрі підготовлен та проводиться спеціальний курс лекцій, семінарів та практичних занять з теоре-тичних аспектів та практичне використання телемедичних технологій в охорону здоров'я в Україні.

7. Заснувати сервери, з інформацією по таким розділам:

- Інформація стратегічного значення за даними радіологічного, епідеміо-логічного та токсікологічного моніторінгу;

- Бази даних з швидким доступом до інформації та інструкцій з ургентних дій в надзвичайних сітуаціях;

-Інформація з різних галузей медицини;

- Медична інформація для населення: про діабет, епілепсію, вагітність, серцево-судинні хвороби, здоровий образ життя, раціональне харчування, токсікологію та фармакологію, дані про заборонені харчові продукти, поточні фармакологічні поради, інша пов'язана з здоров'ям населення інформація.

- Інформація з різних галузей знань, яка необхідна в охороні здоров'я (біологія, фізика, хімія і т.к. інше);

- Деякі дані з промисловості та сільського господарства;

- Інша інформація з економічних, географічних та демографічних питань;

- Інформація спеціально видібрана та підготовлена для студентів медиків;

- Плануєтся також підготувати базу даних, про бізнес, в першу чергу стосовно страхової медицини, платних медичних послуг та товарів для охорони здоров'я.

Інформація буде організована у вигляді гіпертекстових розподілених баз даних з мультимедійними компонентами (графіки, фото, аудіо та відео ілюстрації), розташованими на WWW серверах Національному (центральному) телекомунікаційному вузлі, міжжрегіональних вузлах та WWW серверах спеціалізованих інститутів (наприклад, інституті онкології, нейрології та псіхіатрії, охорони здоров'я дітей та підлітків, материнства та дитинства, СНІД).
Це зробить доступною широким верстам населення величезний обсяг інформації, яка акумульована головними науково-дослідними інститутами та іншими організаціями України. Ми сподіваємось, що ця робота буде складовою частиною програми розвитку телекомунікаційних потреб в Україні.

Архітектура 'УкрМедНет'.

'УкрМедНет' має трьох рівневу структуру.

Преший рівень Мережі складаєтся з Національного та чотирьох мідрегіональних вузлів. Передбачаєтся, що всі вузли цього рівня мають подібну структуру та будуть обслуговувати 5 або 6 областей (обласні вузли). Вони будуть з'єднані з Національним вузлом в Київі.

Український Національний вузол буде забезпечивати також функцію міжрегіонального вузла для Київа та прилягаючих областей.

Всі міжрегіональні вузли з'єднані з:

a) національним вузлом;
b) одним з міжрегіональних вузлов;
c) з одним із Інтернетовських вузлів, який не є частиною Мережі міністерства охорони здоров'я України. Такий зв'язок дає подвійне дублювання зв'язків першого рівня вузлів, тобто 100% гарантію надійності передачи інформації. Це дає підстави вважати запропоновану архітектуру високо надійною.

Національний та міжрегіональні вузли забезпечивають підключення до Мережі вузлів другого рівня, а також безпосередне підключення головних наукових та великих медичних установ та иедичних університетів. Другий рівень Мережі формуєтся на базі обласних відділів охорони здоров'я. Вузли другого рівня з'єднуються з одним із близько розташованих міжрегіональних вузлів. Вони забезпечують зв'язок з Мережою медичних організацій, розташо-ваних в області. Бажано, щоб вузол другого рівня мав зв'язок з вузлом Інтернет, який не є частиною 'УкрМедНет'.

Третій рівень - це районні вузли та кінцеві користувачі. Вони з'єднані з вузлами обласних відділів охорони здоров'я.

Очікувані корисні результати.

Завдяки розвитку Національної медичної комп'ютерної мережі прямого доступу 'УкрМедНет' з'являются можливості для обміну медичною, екологіч-ною та науковою інформацією.

Лікарі, науковці в науково-дослідних інститутах та університетах будуть мати доступ до необхідної інформації, отримують електронічні копії наукових журналів та статей, будуть мати можливість працювати з комп'ютерними програмами, які не можливо використовувати на їх локальному обладнанні.

Унікальні районні комп'ютерні мережі для проведення розрахунків статистичних показників та аналізу санітарно-епідеміологічної ситуації будуть створені як компонент інтегрованої системи Міністерства охорони здоров'я.

Українська національна система трансплантації органів, тканин та клітин, яка вже сьогодні зв'язана з 'Євротрансплантом', буде підключена до об'єднаної Європейської комп'ютерної системи трансплантації органів, що дасть Україні реальну можливість брати участь у розробці програм в цій галузі. Будуть створені інформаційні технології, пристосовані до національніх умов, для підтримки операцій з трансплантації органів, тканин та клитин на національ-ному та обласному рівнях.

З використанням світового досвіду буде створений технічний проект із стандартизованими макетами баз даних та рішень, типові модулі програм із стандартними вихідними та вхідними файлами, для використання у центральних та териториальних інформаційно-аналітичних системах та для забезпечення функціонування всіх баз даних вищого рівня.

Використовуя розвиток телекомунікаційних з'вязків вчені та лікарі змо-жуть прийняти участь у багатьох спільних європейських проектах. Таким чином, це буде сприяти стабілізації науково-дослідного медичного потенціалу в Україні.

Використовуя новітні інформаційні технології багато вчених-медиків в Україні зможуть плідно та ефективно співробітничати із своїми колегами з різних європейських краін, буквально сидячи у себе вдома.

Для країни, яка має велику теріторію та знаходиться в скрутній еконо-мічній ситуації, дуже важливим є створення телемедичних консультативних центрів. Це зробить можливим зменьшити витрати на медичне обслуговування населення, одночасно підвищити якість консульацій та диагностики. В першу чергу це стосується віддалених сільских районів.

Таким чином створення Національної медичної комп'ютерної мережі прямого доступу 'УкрМедНет' має надзвичайне медичне та соціальне значення для України і буде сприяти прискоренню інтеграції країни в світовий інформаційний простір.

Література.

[1] В.М.Пономаренко, О.Ю.Майоров, Концепція державної політики інформатизації охорони здоров'я в Україні. Український радіологічний журнал 1996, 4(2): 115-118.

[2] Mayorov O.Yu.Ponomarenko V.M., Kalnish V.V, Charin I.G.,Sergienko V.V.,Sleduk D.V. Health Telematics in Ukraine: Problems and Prospects. Medical Informatics Europe '97 C.Pappas et al. (Eds.) IOS Press, 1997. 53- 56.

Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА
Всесвітня Организація Здоров'я
Міжнародна Асоціація Медичної Інформатики
Новини Міжнародної Асоціації Медичної Інформатики
Європейська Федерація Медичної Інформатики
Європейска Асоціація ІT менеджерів в охороні здоров'я
Європейська Федерація Товариств з Нейронаук
Міжнародна Організація з вивчення мозку
Європейський журнал біомедичної інформатики
Навчально-науковий інститут післядипломної освіти (ННІПО ХНМУ) (Харківська Медична Академія Післядипломної Освіти приєднана до ННІПО ХНМУ наприкнці 2022 р.)
Кафедра клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров'я ХМАПО (приєднана до ННІПО ХНМУ наприкинці 2022 р. після об’єднання з кафедрою соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я)
Вроджені вади розвитку: Міжнародна інформаційні системи
Інформаційне агентство "Медичні новини"
European eHealth News Portal
У комітетах ВР України. Засідання «круглого столу» на тему: «Інформатизація охорони здоров’я України»

Новини

Medinfo 2021 відбувся он-лайн 2, 3 і 4 жовтня 2021 року. Для доступу до записаних живих сесій і презентацій перейдіть на сайт ІМІА

IMIA анонсує онлайн-видання "Міжнародна медична інформатика та трансформація охорони здоров'я" 9 листопада 2021 року

НАКАЗ МОЗ України від 6 серпня 2018 року №1454 Про внесення змін до складу Координаційної ради Міністерства охорони здоров'я України з питань впровадження електронної охорони здоров'я

Компьютеры будущего будут обходиться без мышек и клавиатур.

IBM выложила в открытый доступ свой квантовый компьютер.

В Україні з'явився освітній онлайн-телеканал для айтішників.
Редактор сайту
  Яндекс.Метрика Анализ веб сайтов
 
 Оновлено:   TOP 
 корисні посилання
Designed by ©BatonnSoft