RUS   Версія   ENG Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА  
Меню сайта Корисні посилання
Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА

Вчена Рада
Української Асоцiацiї Комп'ютерна медицина

Майоров Олег Юрiйович (голова) Д. мед. наук, професор, академік Європейської Академії природознавчих наук (ЄАПН), зав. кафедри клінічної інформатики і ІТ в управлінні охороною здоров'я ХМАПО, професор медфакультету Національного університету ім. В.Н. Каразіна; перший віце-президент УАКМ, головний редактор журналу «Клінічна інформатика і Телемедицина» (Харків, Україна)..
Кальниш Валентин Володимирович (заст.голови) Д. біол. наук, професор кафедри авіаційної, морської медицини і психофізіології Української військово-медичної академії, зав. лабораторії Інституту медицини праці НАМН України (Київ, Україна).
Горбань Андрій Євгенович(вчений секретар) К. м. н, доцент, директор Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України (Київ, Україна).
Кочіна Марина Леонидівна (вчений секретар) Д. біол. наук, професор кафедри клінічної інформатики і ІТ в управлінні охороною здоров'я Харківської Медичної Академії післядипломної освіти МОЗ України, (ХМАПО) (Харків, Україна).

Члени Ради:

Алпатов Анатолiй Петрович Д. техн. наук, професор, керівник секції інформатики Придніпровського наукового центру, зав. відділом Інституту технічної механіки НАНУ (Днiпро, Україна).
Антомонов Михайло Юрiйович Д. біол. наук, професор, зав. відділом медичної інформатики Інституту громадського здоров’я НАМН України (Київ, Україна).
Бих Анатолій Іванович Д. фіз.-мат. наук, професор, зав. кафедри біомедичних електронних пристроїв та систем Харківського Національного університету радіоелектроніки (Харкiв, Україна).
Будник Микола Миколайович Д. техн. наук, доцент, ст. наук. співробітник, Iнститут кібернетики НАН України iм. В.М.Глушкова (Київ, Україна).
Булах Ірина Євгенівна Д. пед. наук, професор, директор Центру тестування МОЗ України (Київ, Україна).
Вакуленко Дмитро Вікторович К. тех. н., д. біол. наук, доцент Завідувач кафедри медичної інформатики Тернопільського державного медичного університету (Тернопіль, Україна).
Волосовець Олександр Петрович Д. мед. наук, професор, член-кор. НАМН України, головний спеціаліст Департаменту кадрової політики, освіти і науки МОЗ України (Київ, Україна).
Воробйов Костянтин Петрович Д. мед. наук, кафедра анестезіології, факультет післядипломної освіти Луганського державного університету (Луганськ, Україна).
Вороненко Юрiй Васильович Д. мед. наук, професор, академік НАМН України; ректор Київської національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, зав. каф. соцiальної гiгiєни та органiзацiї охорони здоров'я (Київ, Україна).
Гальченко Володимир Якович Д.техн.наук, професор, зав. кафедри медичної та біологічної фізики, медичної інформатики, біостатистики, Луганський Державний Медичний Університет
Гнатейко Олег Зинов'євич Д. мед. наук, професор, директор Інституту спадкової патологiї НАМН України, голова Правлiння Наукового товариства медичних генетикiв України, зав. кафедрою пропедевтики дитячих хвороб Львiвського національного медичного університету ім.Данила Галицького (Львiв, Україна).
Годлевський Леонід Семенович Д. мед. наук, професор, зав. кафедри медичної інформатики Одеського Національного медичного університету (Одеса, Україна).
Голубчиков Михайло Васильович Д. мед. наук, професор, зав. кафедри медичної статистики НМАПО ім. Шупика, експерт Європейського бюро ВООЗ з питань медичної статистики по Україні, віце-президент УАКМ (Київ, Україна).
Гриценко Володимир Iллiч К. техн. наук, професор, член-кор. НАН України; директор Міжнародного науково-учбового центру інформаційних технологій і систем НАН і МОН України, ЮНЕСКО (Київ, Україна).
Грінченко Віктор Тимофійович Д. техн. наук, професор; академік НАН України, директор Інституту гідромеханіки НАН України, (Київ, Україна).
Губський Юрiй Iванович Д. мед. наук, професор, член-кор. НАМН України, зав. каф. паліативної та хоспісної медицини НМАПО ім. П.Л. Шупика, зав. відділом фармакологiчної токсикологiї НДI фармакологiї і токсикологiї НАМН України (Київ, Україна)
Гречанiна Олена Якiвна Д.мед.наук, професор, член-кор. НАМН України, зав. каф. медичної генетики Харківського національного медичного університету; директор Інституту медичної генетики ХНМУ, президент Української Асоцiацiї ультрозвукової диагностики в перiнатологiї (Харкiв, Україна).
Злепко Сергій Макарович Д. техн. наук, професор, зав. кафедрою проектування медико-біологічної апаратури Вінницького НТУ (Вінниця, Україна)
Каук Віктор Іванович К. техн. наук, директор Центру технологій дистанційного навчання Національного університету радіоелектронікі, генеральний директор Української асоціації дістанційного навчання (Харкiв, Україна).
Коваленко Олександр Сергійович Д. мед. наук, професор, зав. відділом медичних інформаційних систем Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН і МОН України, ЮНЕСКО (Київ, Україна).
Костюков Олександр Івановіч Д. біол. наук, зав. відділом Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (Київ, Україна).
Лях Юрій Єремійович Д. біол. наук, професор, кафедра медичної інформатики та біофізики Донецького державного медичного університету (Донецьк, Україна).
Мартиненко Олександр Витальович Д. фіз.-мат. наук, професор кафедри гігієни та соціальної медицини (по напряму – медична інформатика) Харківський Національний унiверситет ім. В.Н.Каразіна (Харків, Україна).
Мінцер Озар Петрович Д. мед. наук, професор, зав. кафедри медичної інформатики Київської Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, засл. діяч науки і техніки України, віце-президент УАКМ (Київ, Україна).
Морозов Анатолій Олексійович Д. техн. н., професор, академік НАНУ, Директор, Iнститут проблем математичних машин та систем НАН України, Президент УАКМ
Павленко Анатолій Іванович Д. техн. н., професор, засл. діяч науки і техніки України, Лауреат Держ. премії України, зав. відділом інформаційних ресурсів і кафедри системного проектування Учбово-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» МОН та НАН України (Київ, Україна)
Павленко Раїса Iванiвна Засл. дiяч культури, Генеральний директор, Національна наукова медична бiблiотека МОЗ України (Київ, Україна).
Павленко Юрiй Федорович Д. фіз.-мат. наук, професор, головний науковий співробітник Національного наукового центру "Інститут метрології" (Харкiв, Україна).
Панченко Олег Анатолійович Д. мед. н., професор, заслужений лікар України, Директор, ДЗ "Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України" (Костянтинівка, Україна)
Пенкін Юрій Михайлович Д. фіз.-мат. наук, професор, зав. каф. інформаційних технологій Національного фармацевтичного університету (Харкiв, Україна).
Прокопчук Юрій Олександрович Д. фіз.-мат. наук, доцент Українського державного хіміко-технологічного університету, Дніпровський обласний діагностичний центр (Україна).
Раскiн Лев Григорович Д. техн. наук, професор, зав. кафедри системного аналізу і управління Харкiвського національного технiчного унiверситету "ХПІ" (Харкiв, Україна).
Рижов Олексій Анатольєвич Д. фарм. наук, професор; зав. кафедри медичної інформатики Запорізького медичного університету (Запоріжжя, Україна).
Соколов Вiктор Миколайович Д. мед. наук, професор, академік Європейської Академії природознавчих наук (ЄАПН), директор "Діагностичного Центру Южтехмед", екс-головний рентген-радіолог СРСР (Одеса, Україна).
Файнзільберг Леонід Соломонович Д. техн. наук, головний науковий співробітник, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України (Київ, Україна).
Чупріков Анатолій Павлович Д. мед. наук, професор; заслуж. діяч науки і техніки України, професор каф. дітячої, соціальної та судової психіатрії, НМАПО їм. П.Л.Шупика, член Президії Європейської академії природознавчих наук (ЄАПН), академік Болгарської академії національної медицини (Київ, Україна).
Шифрiн Грiгорiй Аркадiйович Д. мед. наук, професор; Запорізька медична академія післядипломної освіт, член Правлiння Європейського товариства комп'ютерних технологiй в анестезiологiї (ESTEIC) (Запорiжжя, Україна).
Шульгін В'ячеслав Іванович К. техн. наук, доцент, кафедра проектування радіотехнічних схем Національного Аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського "ХАІ", вед. наук. співробітник , керівник відділу науково-дослідн. Центру медтехніки та технологій "ХАІ МЕДІКА" (Харкiв, Україна).
Яблучанський Микола Iванович Д. мед. наук, професор, зав. каф. внутрішніх хвороб медичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (Харкiв, Україна).
Яценко Валентин Порфирiйович Д. мед. наук, пpофесор; МКТМ Київського Національного технiчного унiверситету України "КПІ", голова проблемної Комісії "Космічна біомедицина" МОЗ и НАМН України (1996-2010) (Київ, Україна).

Iноземнi вченi - члени Вченої Ради:

Баєвський Роман Маркович Д.мед.наук, професор, зав. відділом автоматизації стеження за здоров'ям космонавтів, Державний Науковий Центр РФ - Інститут медико-біологічних проблем РАН (РФ).
Васадзе Георгiй Шалвович Д. мед. наук, професор; президент Грузинської Асоцiацїi медичної iнформатики та бiомедiнженерингу (Тбилiсi, Грузiя).
Вертелецький Володимир (Wertelecki Wolodimir) Доктор медицини, професор, iноземний член-кор. НАН України, генеральний секретар світового альянсу "Вади вродження" (Мобiл, США).
Гур Максим ( Gur Maksim) Експерт з компютерних наук, менеджер з досліджень та розробки Fermentek Ltd. біотехнологічної компанії (Ієрусалим, Ізраїль)
Ельянов Михайло Михайлович К. техн. н., Президент АРМІТ, Голова робочої групи Експертної ради МОЗ РФ з питань використання ІКТ в системі охорони здоров’я (РФ)
Зайтчук Расс (Zaitchuk Russ) Генерал-майор медичної служби у відставці, доктор медицини, доктор філософії, професор серцево-судинної хірургії, екс віце-президент з нових технологій та міжнародної охорони здоров’я Служби Інформаційного сервісу Раш Універсітету (Чикаго, США).
Iванов Генадiй Георгiєвич Д. мед. наук, професор; Кафедра шпитальної терапії, відділ кардіології НДЦ ММА ім. І.М. Сєченова, каф. шпитальної терапії РУДН (РФ).
Кобринський Борис Аркадiйович Д. мед. наук, професор; президент Відділення медичної інформатики в складі Міжнародної академії інформатизації, керівник наукового інфрмаційно обчислювального центру НДІ педіатрії і дитячої хірургії МОЗ РФ (РФ).
Лiщук Володимир Олександрович К. техн. наук, д. біол. наук, професор; вiддiл кiбернетики Інституту серцево-судинної хiрургiї iм. А.Н. Бакулева РАМН (РФ).
Марценюк Василь Петрович Професор кафедри комп'ютерних наук, Університет Бельсько Бяла, (м. Бельсько Бяла, Польща).
Річардс Бернард (Richards Bernard) Доктор наук, професор, екс-президент групи Медичної Інформатики Британського Комп’ютерного Товариства, кафедра комп’ютерних наук, Манчестерський Університет (UMIST) (Манчестер, Великобританія).
Тан Унер (Tan Uner) Доктор наук, професор, академік Турецької Національної Академії наук, академік Американської Національної Академії з нейропсихології, президент Турецького наукового Товариства з нейро-кардіології (Туреччина).
Фролов Олександр Володимирович Д. біол. наук, лауреат Державної премії Республіки Білорусь з науки і техніки, Республіканський науково-практичний центр "Кардіологія" (Мінск, Респ. Білорусь).
Шокурьян Самвел (Schoukourian Samvel) Д. техн. наук, професор, академік НАН Арменії, зав. каф. кібернетики та інформатики Єреванського державного університету (Єреван, Арменія).
Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА
Всесвітня Организація Здоров'я
Міжнародна Асоціація Медичної Інформатики
Новини Міжнародної Асоціації Медичної Інформатики
Європейська Федерація Медичної Інформатики
Європейска Асоціація ІT менеджерів в охороні здоров'я
Європейська Федерація Товариств з Нейронаук
Міжнародна Організація з вивчення мозку
Європейський журнал біомедичної інформатики
Харківська Медична Академія Післядипломної Освіти
Український iнститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України
Кафедра клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров'я ХМАПО
Вроджені вади розвитку: Міжнародні інформаційні системи
Інформаційне агентство "Медичні новини"
European eHealth News Portal
Верховна Рада України, Комітет з питань охорони здоров’я. Засідання «круглого столу» на тему: «Про засади державної політики охорони здоров’я» 06.11.15, програма
У комітетах ВР України 26.05.15. Засідання «круглого столу» на тему: «Інформатизація охорони здоров’я України»

Новини

НАКАЗ МОЗ України від 6 серпня 2018 року №1454 Про внесення змін до складу Координаційної ради Міністерства охорони здоров'я України з питань впровадження електронної охорони здоров'я

У системі eHealth запрацювала реєстрація лікарів первинної ланки та пацієнтів

Компьютеры будущего будут обходиться без мышек и клавиатур.

IBM выложила в открытый доступ свой квантовый компьютер.

В Україні з'явився освітній онлайн-телеканал для айтішників.

Создано вечное хранилище информации.

Неизбежность перехода на Windows 10.

Microsoft: Windows 7 можно использовать только на свой страх и риск.
Редактор:
проф. Майоров О.Ю.

  Яндекс.Метрика Анализ веб сайтов
 
 Оновлено:   TOP 
 корисні посилання
Designed by ©BatonnSoft