Версія   ENG Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА  
Меню сайта Корисні посилання
Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 лютого 1999 р. №218
Київ

Про Державну комісію з питань запобігання та усунення можливих негативних наслідків комп'ютерної кризи 2000 року

З метою запобігання та усунення можливих негативних наслідків комп'ютерної кризи 2000 року (далі - "проблема 2000"), пов'язаної з неадекватною обробкою дат в окремих системах управління, інформаційних системах та мережах, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити Державну комісію з питань запобігання та усунення можливих негативних наслідків комп'ютерної кризи 2000 року (далі - Комісія).

2. Затвердити персональний склад Комісії та Положення про неї (додаються).

3. Надати голові Комісії право вносити зміни до персонального складу Комісії.

4. Установити, що:

інформаційне та методичне забезпечення Комісії здійснює робочий орган, який утворюється Державним агентством інформатизації; організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи Комісії здійснюють Відділ інформаційних систем та Господарське управління Кабінету Міністрів України.

5. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у десятиденний термін утворити відповідні галузеві та регіональні комісії з питань запобігання та усунення можливих негативних наслідків комп'ютерної кризи 2000 року та затвердити положення про них.

6. Комісії забезпечити:

до 1 березня 1999 р. завершення обстеження стану та інвентаризації засобів обчислювальної техніки, іншого електронного обладнання з вбудованими мікросхемами, програмного забезпечення, систем управління, інформаційних систем та мереж;

до 1 квітня 1999 р. відповідні галузеві та регіональні комісії розробленими за результатами обстежень та інвентаризації узагальненими рекомендаціями, іншими необхідними матеріалами щодо запобігання та усунення можливих негативних наслідків "проблеми 2000";

розроблення до 1 квітня 1999 р. заходів із запобігання та усунення можливих негативних наслідків "проблеми 2000" з розрахунками необхідних матеріальних, фінансових та людських ресурсів, звертаючи особливу увагу на найбільш уразливі галузі та напрями економіки, зокрема енергетику, транспорт, зв'язок, оборону, промисловість, банківсько-фінансову і соціальну сфери;

до 1 грудня 1999 р. виконання затверджених заходів із запобігання та усунення можливих негативних наслідків "проблеми 2000".

7. Комісії після визначення обсягів видатків, пов'язаних з реалізацією заходів із запобігання та усунення можливих негативних наслідків "проблеми 2000" подавати пропозиції Кабінету Міністрів України щодо джерел їх фінансування.

8. Національному агентству з питань розвитку та європейської інтеграції вживати необхідних заходів щодо залучення фінансової та технічної допомоги для запобігання та усунення можливих негативних наслідків "проблеми 2000".

9. Державному агентству інформатизації під час формування та виконання завдань і проектів Національної програми інформатизації звертати особливу увагу на питання, пов'язані з "проблемою 2000".

10. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого віце-прем'єр-міністра України Куратченка В. О.

Перший віце-прем'єр-міністр України
В. КУРАТЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 1999 р. №218

СКЛАД
Державної комісії з питань запобігання та усунення можливих негативних наслідків комп'ютерної кризи 2000 року

КУРАТЧЕНКО Володимир Олександрович - Перший віце-прем'єр-міністр України  (голова Комісії)
СМОЛІЙ Валерій Андрійович - Віце-прем'єр-міністр України (заступник  голови Комісії)
ТОЛСТОУХОВ Анатолій Володимирович - Міністр Кабінету Міністрів України  (заступник голови Комісії)
БАРАНОВ Олександр Андрійович - генеральний директор Державного  агентства інформатизації (заступник голови Комісії)
БЄЛОВ Олександр Федорович - заступник Секретаря Ради національної  безпеки та оборони України (за згодою)
ГУРЕЄВ Василь Миколайович - Міністр промислової політики
ДАНЬКЕВИЧ Іван Петрович - Міністр транспорту
КИСІЛЬОВА Тетяна Миколаївна - голова Державного комітету по  стандартизації, метрології та сертифікації
КУЗЬМУК Олександр Іванович - Міністр оборони
МІТЮКОВ Ігор Олександрович - Міністр фінансів
ПЕРШИН Володимир Леонідович - заступник Міністра Кабінету Міністрів України
РОГОВИЙ Василь Васильович - Міністр економіки
РЯБОКОНЬ Василь Петрович - перший заступник Глави Адміністрації  Президента України (за згодою)
САХАНЬ Іван Якович - Міністр праці та соціальної політики
СЕРГІЄНКО Іван Васильович - академік-секретар відділення  інформатики Національної академії наук (за згодою)
СТАНІК Сюзанна Романівна - Міністр юстиції
ТІМЧЕНКО Віталій Григорович - Перший заступник Міністра енергетики
УТКІН Євген Володимирович - голова Ради підприємців України (за  згодою)
ФУРАШЕВ Володимир Миколайович - завідуючий Відділом інформаційних  систем Кабінету Міністрів України, секретар Комісії
ХУДОЛІЙ Дмитро Андрійович - голова Державного комітету зв'язку
ШАРАЄВ Леонід Гаврилович - заступник керівника апарату Верховної  Ради України (за згодою)
ЮЩЕНКО Віктор Андрійович - Голова Національного банку (за  згодою).

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 1999 р. №218

ПОЛОЖЕННЯ
Про Державну комісію з питань запобігання та усунення можливих негативних наслідків комп'ютерної кризи 2000 року

1. Державна комісія з питань запобігання та усунення можливих негативних наслідків комп'ютерної кризи 2000 року (далі - Комісія) утворена для координації здійснюваних органами виконавчої влади заходів із запобігання та усунення можливих негативних наслідків комп'ютерної кризи 2000 року (далі - "проблема 2000") в Україні.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України , законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є: координація та контроль за здійсненням органами виконавчої влади заходів, спрямованих на запобігання та усунення можливих негативних наслідків, пов'язаних з "проблемою 2000"; організація проведення робіт із запобігання та усунення можливих негативних наслідків "проблеми 2000" національного і регіонального масштабів, у тому числі з транскордонним впливом.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює загальну координацію робіт щодо з'ясування можливих негативних наслідків "проблеми 2000", контроль за реалізацією галузевих і регіональних заходів, пов'язаних з цією проблемою;

залучає, в тому числі на договірних засадах, науковий і технічний потенціал країни до розробки засобів тестування, підготовки методик та методичних рекомендацій, визначення та оптимізації шляхів запобігання та усунення можливих негативних наслідків "проблеми 2000", організує їх реалізацію;

організує проведення експертизи визначених органами державної влади обсягів робіт, пов'язаних із запобіганням та усуненням можливих негативних наслідків "проблеми 2000", та готує пропозиції щодо їх фінансування;

здійснює обмін інформацією, проведення роз'яснювальних заходів, створення консультативних центрів, міжнародне співробітництво під час підготовки і реалізації прийнятих рішень з питань, пов'язаних з "проблемою 2000";

організує розроблення проектів нормативно-правових актів з питань запобігання та усунення можливих негативних наслідків "проблеми 2000"; здійснює методичне керівництво і контроль за роботою відповідних галузевих та регіональних комісій;

вивчає обставини, що склалися, та готує пропозиції Президентові України і Кабінету Міністрів України про вжиття заходів реагування на надзвичайну ситуацію, пов'язану з проявом "проблеми 2000";

вносить пропозиції щодо залучення до виконання робіт з усунення негативних наслідків необхідні транспортні, будівельні, медичні та інші формування, використовує в установленому порядку наявні матеріально-технічні та інші ресурси;

взаємодіє з відповідними організаціями країн, територія яких може зазнати негативного впливу внаслідок виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної з проявом "проблеми 2000";

організує визначення шкоди, заподіяної господарській діяльності і населенню внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій національного або регіонального масштабів, пов'язаних з проявом "проблеми 2000".

5. Комісія має право:

вживати заходи щодо застосування сил і засобів, призначених для виконання завдань із запобігання надзвичайним ситуаціям, пов'язаних з проявом "проблеми 2000", та реагування на них;

заслуховувати керівників (представників) центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до їх компетенції, і давати їм відповідні доручення;

одержувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, які вона розглядає;

утворювати постійні й тимчасові робочі групи та залучати в установленому порядку до роботи в них працівників органів виконавчої влади, фахівців з наукових та інших установ, в тому числі на договірних засадах;

вносити пропозиції щодо організації перевірок, в тому числі аудиторських, виконання заходів із запобігання та усунення можливих негативних наслідків "проблеми 2000";

вживати заходи щодо залучення до усунення можливих наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з проявом "проблеми 2000", всіх функціональних ланок державної системи запобігання надзвичайним ситуаціям та реагування на них;

розглядати матеріали про причини виникнення і наслідки надзвичайних ситуацій, пов'язаних з проявом "проблеми 2000", та вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у виникненні надзвичайної ситуації.

6. Роботою Комісії керує її голова, а у разі відсутності голови - за його дорученням один із заступників.

Голова Комісії та його заступники призначаються Кабінетом Міністрів України.

Голова Комісії має право:

приймати рішення в межах повноважень Комісії з питань реагування на надзвичайну ситуацію, пов'язану з проявом "проблеми 2000";

вносити пропозиції Президентові України і Прем'єр-міністру України про заохочення (нагородження) осіб, які внесли значний вклад у розробку та реалізацію заходів запобігання надзвичайним ситуаціям, пов'язаних з проявом "проблеми 2000", та усунення їх наслідків.

7. Комісія проводить засідання в залежності від обставин, пов'язаних із організацією та станом виконання заходів із запобігання та усунення можливих негативних наслідків "проблеми 2000".

Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх її членів і оформляються протоколом, який підписують головуючий та секретар Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутня більшість її членів.

Рішення Комісії, прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади.

8. Члени Комісії, посадові особи та фахівці, які залучаються до роботи у Комісії, забезпечуються позачерговим міжміським телефонним і телеграфним зв'язком.

9. Комісія має бланк із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА
Всесвітня Организація Здоров'я
Міжнародна Асоціація Медичної Інформатики
Новини Міжнародної Асоціації Медичної Інформатики
Європейська Федерація Медичної Інформатики
Європейска Асоціація ІT менеджерів в охороні здоров'я
Європейська Федерація Товариств з Нейронаук
Міжнародна Організація з вивчення мозку
Європейський журнал біомедичної інформатики
Навчально-науковий інститут післядипломної освіти (ННІПО ХНМУ) (Харківська Медична Академія Післядипломної Освіти приєднана до ННІПО ХНМУ наприкнці 2022 р.)
Кафедра клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров'я ХМАПО (приєднана до ННІПО ХНМУ наприкинці 2022 р. після об’єднання з кафедрою соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я)
Вроджені вади розвитку: Міжнародна інформаційні системи
Інформаційне агентство "Медичні новини"
European eHealth News Portal
У комітетах ВР України. Засідання «круглого столу» на тему: «Інформатизація охорони здоров’я України»

Новини

Medinfo 2021 відбувся он-лайн 2, 3 і 4 жовтня 2021 року. Для доступу до записаних живих сесій і презентацій перейдіть на сайт ІМІА

IMIA анонсує онлайн-видання "Міжнародна медична інформатика та трансформація охорони здоров'я" 9 листопада 2021 року

НАКАЗ МОЗ України від 6 серпня 2018 року №1454 Про внесення змін до складу Координаційної ради Міністерства охорони здоров'я України з питань впровадження електронної охорони здоров'я

Компьютеры будущего будут обходиться без мышек и клавиатур.

IBM выложила в открытый доступ свой квантовый компьютер.

В Україні з'явився освітній онлайн-телеканал для айтішників.
Редактор сайту
  Яндекс.Метрика Анализ веб сайтов
 
 Оновлено:   TOP 
 корисні посилання
Designed by ©BatonnSoft