Версія   ENG Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА  
Меню сайта Корисні посилання
Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.04.99

м. Київ

Про Галузеву комісію з питань запобігання та усунення можливих негативних наслідків комп'ютерної кризи 2000 року

З метою запобігання та усунення можливих негативних наслідків комп'ютерної кризи 2000 року (далі - "проблема 2000, пов'язаної з неадекватною обробкою дат в окремих системах управління, інформаційних системах та мережах та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.99 №218

НАКАЗУЮ:

1. Утворити Галузеву комісію з питань запобігання та усунення можливих негативних наслідків комп'ютерної кризи 2000 року (далі -Комісія).

2. Затвердити:

2.1. Персональний склад Комісії (додаток і):

2.2. Положення про Комісію (додаток 2).

3. Установити що:

3.1. Інформаційне та методичне забезпечення Комісії здійснює робочий орган, який утворюються Українським інститутом громадського здоров'я.

3.2. Начальнику Головного управління економіки Т.Ф. Барановій передбачити фінансове забезпечення роботи Комісії.

4. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних. Київської та Севастопольської міських держадміністрацій у десятиденний термін утворити відповідні обласні комісії з питань запобігання та усунення можливих негативних наслідків комп'ютерної кризи 2000 року та затвердити положення про них.

5. Комісії забезпечити:

5.1. В місячний термін розробити та затвердити заходи щодо запобігання та усунення можливих негативних наслідків "проблеми 2000" з розрахунками необхідних матеріальних, фінансових та людських ресурсів.

5.2. До 01.12.99 виконання затверджених заходів щодо запобігання та усунення можливих негативних наслідків "проблеми 2000".

6. Комісії після визначення обсягів видатків, пов'язаних з реалізацією заходів із запобігання та усунення можливих негативних наслідків "проблеми 2000" подавати пропозиції до Державної комісії з питань запобігання та усунення можливих негативних наслідків комп'ютерної кризи 2000 року щодо джерел їх фінансування.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о.міністра О.О.Бобильова

Додаток 1

до наказу МОЗ України

від "05".04. 1999 № 80

Персональний склад Галузевої комісії з питань запобігання та усунення можливих негативних наслідків комп'ютерної кризи 2000 року.

Боготирьова Р.В.

(голова)

Міністр охорони здоров'я України
Пономаренко В.М.

(заступник голови )

Директор Українського інституту громадського здоров'я
Майоров О.Ю.

(заступник голови)

Голова спеціалістів МОЗ України з питань інформатизації системи охорони здоров'я. Завідуючий кафедрою медичної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров'я Харківського інституту удосконалення лікарів
Кальниш В.В.

(секретар )

Завідуючий відділом інформатизації системи охорони здоров'я Українського інституту" громадського здоров'я
Баранова Т.Ф. Начальник Головного управління економіки МОЗ України
Бєлотелов М.Г. Начальник юридичного відділу МОЗ України
Бережнов О.В. Начальник Головного санітарно-епідеміологічного управління МОЗ України
Вороненко Ю.В. Начальник Головного управління закладів освіти МОЗ України
Голубчиков М.В. в.о. начальника центру медичної статистики МОЗ України
Горбань Є.М. Начальник відділу науки МОЗ України
Зозуля ЮЛ. Віце-президент АМН України (за згодою)
Картушин Г.І. Директор Українського центру інформаційних технологій та національного реєстру МОЗ України
Останіна Н.В. Директор ЦІР УНГУ МОЗ України

Додаток2

до наказу МОЗ України

від "05".04.1999 №80

 

Положення

Про Галузеву комісію з питань запобігання та усунення можливих негативних наслідків комп'ютерної кризи 2000 року

1. Галузева комісія з питань запобігання та усунення можливих негативних наслідків комп'ютерної кризи 2000 року (далі - Комісія) утворена для координації здійснюваних в охороні здоров'я заходів із запобігання та усунення можливих негативних наслідків комп'ютерної кризи 2000 року (далі -“проблема 2000”) в Україні .

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, іншими актами законодавства та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

координація та контроль за здійсненням в охороні здоров'я заходів, спрямованих на запобігання та усунення можливих негативних наслідків., пов'язаних з “проблемою 2000 ”;

організація проведення робіт із запобігання та усунення можливих негативних наслідків “проблеми 2000” галузевого і регіонального масштабів, у тому числі з транскордонним впливом.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює загальну координацію робіт щодо з'ясування можливих негативних наслідків “проблеми 2000”. контроль за реалізацією галузевих і регіональних заходів, пов'язаних з цією проблемою;

залучає через Український інститут громадського здоров'я, в тому числі на договірних засадах, науковий і технічний потенціал галузі до розробки засобів тестування, підготовки методик та методичних рекомендацій, визначення та оптимізації шляхів запобігання та усунення можливих негативних наслідків “проблеми 2000”, організує їх реалізацію:

організую проведення експертизи визначених Державною комісією з питань запобігання та усунення можливих негативних наслідків комп'ютерної кризи 2000 року обсягів робіт, пов'язаних із запобіганням та усуненням можливих негативних наслідків “проблеми 2000”, та готує пропозиції щодо їх фінансування:

здійснює обмін інформацією, проведення роз'яснювальних засобів, створення консультативних центрів, міжнародне співробітництво під час підготовки і реалізації прийнятих рішень з питань, пов'язаних з “проблемою 2000”;

організує розроблення нормативних актів з питань запобігання та усунення можливих негативних наслідків “проблеми 2000”;

здійснює методичне керівництво і контроль за роботою відповідних обласних комісій;

вивчає обставини, що склалися та готує пропозиції МОЗ України про вжиття заходів реагування на надзвичайну ситуацію, пов'язану з проявом “проблеми 2000”;

використовує в установленому порядку наявні матеріально-технічні та інші ресурси;

організує визначення шкоди, заподіяної населенню внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій національного або регіонального масштабів, пов'язаних з проявом “проблем 2000”.

5. Комісія має право:

вживати заходи щодо застосування сил і засобів, призначених для виконання завдань із запобігання надзвичайним ситуаціям, пов'язаних з проявом “проблеми 2000”, та реагування на них;

заслуховувати керівників (представників) закладів МОЗ України з питань, що належить до її компетенції, і давати їм відповідні доручення;

одержувати від Державної комісії з питань запобігання та усунення можливих негативних наслідків комп'ютерної кризи 2000 року центральних і місцевих органів виконавчої влади матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, які вона розглядає;

утворювати постійні й тимчасові робочі групи та залучати в установленому порядку до роботи в них представників медичних закладів, фахівців з наукових та інших установа

вносити пропозиції щодо організації перевірок, в тому числі аудиторських, виконання заходів із запобігання та усунення можливих негативних наслідків “проблеми 2000”;

розглядати матеріали про причини виникнення і наслідки надзвичайних ситуацій, пов'язаних з проявом “проблеми 2000”, та вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у виникненні надзвичайної ситуації.

6. Роботою Комісії керує її голова, а у разі відсутності голови - за його дорученням один із заступників.

Голова Комісії та його заступники визначаються наказом МОЗ України. Голова Комісії має право:

Приймати рішення в межах повноважень з питань реагування на надзвичайну ситуацію, пов'язану з проявом “проблеми 2000 ”;

вносити пропозиції в Державну комісію з питань запобігання та усунення можливих негативних наслідків комп'ютерної кризи 2000 року про заохочення (нагородження ) осіб, які внесли значний вклад у розробку та реалізацію заходів запобігання надзвичайним ситуаціям, пов'язаних з проявом “проблеми 2000 ”, та усунення їх наслідків.

7. Комісія проводить засідання в залежності від обставин, пов'язаних із організацією та станом виконання заходів із запобігання та усунення можливих негативних наслідків “проблеми 2000”.

Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх її членів і оформляються протоколом, який підписують головуючий та секретар Комісії. У разі рівного розподілу" голосів вирішальним є голос головуючого.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутня більшість її членів.

Рішення Комісії, прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими для виконання МОЗ Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних. Київської і Севастопольської міських держадміністрацій.

8. Члени Комісії, посадові особи та фахівці, які залучаються до роботи у Комісії, забезпечуються позачерговим міжміським телефонним і телеграфним зв'язком.

9. Комісія використовує бланк МОЗ України із своїм найменуванням.

Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА
Всесвітня Организація Здоров'я
Міжнародна Асоціація Медичної Інформатики
Новини Міжнародної Асоціації Медичної Інформатики
Європейська Федерація Медичної Інформатики
Європейска Асоціація ІT менеджерів в охороні здоров'я
Європейська Федерація Товариств з Нейронаук
Міжнародна Організація з вивчення мозку
Європейський журнал біомедичної інформатики
Навчально-науковий інститут післядипломної освіти (ННІПО ХНМУ) (Харківська Медична Академія Післядипломної Освіти приєднана до ННІПО ХНМУ наприкнці 2022 р.)
Кафедра клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров'я ХМАПО (приєднана до ННІПО ХНМУ наприкинці 2022 р. після об’єднання з кафедрою соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я)
Вроджені вади розвитку: Міжнародна інформаційні системи
Інформаційне агентство "Медичні новини"
European eHealth News Portal
У комітетах ВР України. Засідання «круглого столу» на тему: «Інформатизація охорони здоров’я України»

Новини

Medinfo 2021 відбувся он-лайн 2, 3 і 4 жовтня 2021 року. Для доступу до записаних живих сесій і презентацій перейдіть на сайт ІМІА

IMIA анонсує онлайн-видання "Міжнародна медична інформатика та трансформація охорони здоров'я" 9 листопада 2021 року

НАКАЗ МОЗ України від 6 серпня 2018 року №1454 Про внесення змін до складу Координаційної ради Міністерства охорони здоров'я України з питань впровадження електронної охорони здоров'я

Компьютеры будущего будут обходиться без мышек и клавиатур.

IBM выложила в открытый доступ свой квантовый компьютер.

В Україні з'явився освітній онлайн-телеканал для айтішників.
Редактор сайту
  Яндекс.Метрика Анализ веб сайтов
 
 Оновлено:   TOP 
 корисні посилання
Designed by ©BatonnSoft