Резюме Т.2 №1 2005

 

А. В. Терент’єва
Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, Київ

Автоматизована система підтримки актуального стану медичного оснащення формувань медицини катастроф

Резюме

формувань Служби є оптимізація і забезпечення оперативності прийняття управлінських рішень, Основною метою створення автоматизованої системи підтримки актуального стану медичного оснащення удосконалення технології ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій. Це досягається за рахунок застосування прогресивних форм і методів надання екстреної медичної допомоги, оптимізації прийняття управлінських рішень з ліквідації медико-сантірних наслідків, з’ясування та обгрунтування потреб постраждалого населення в гуманітарній допомозі.

Ключові слова: медицина катастроф, управління, організація, автоматизовані системи.


О.Ю. Майорів (1,2,3), В.Н. Фенченко (1,3,4)
1. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
2. Інститут охорони здоров'я дітей і підлітків АМН України (Харків)
3. Інститут медичної інформатики і телемедицини (Харків)
4. Інститут низьких температур НАН України (Харків)

Застосування розкладання Карунена-Лоева для аналізу просторово-тимчасових структур ЭЭГ здорового і хворого мозку

Резюме

Розглянуто деякі аспекти застосування розкладання Карунена-Лоева для аналізу просторово-тимчасових сигналів ЭЭГ у стані спокійного пильнування і під час ментального навантаження (зворотний рахунок у розумі) у здорових випробуваних і в хворих на шизофренію. Показано можливість попередньої діагностики патологічного психічного стану пацієнтів за результатами розкладання Карунена-Лоева в попередньо виділених частотних діапазонах ЕЕГ.

Ключові слова: методи кЕЕГ, нелінійний аналіз ЕЕГ, розкладання Карунена-Лоева, комп'ютерний аналіз ЕЕГ у здорових і хворих шизофренією, система кЕЕГ NeuroResearcher 2003


О. В. Фролов
Республіканський науково-практичний центр «Кардіологія», Мінськ, Бєларусь

Варіабельність і стійкість — важливіші властивості серцево-судинної системи

Резюме

Мета роботи — вивчання стійкості серцево-судинної системи спортсменів, здорових осіб та страждаючих на ішемічну хворобу сердца за даними варіабельності серцевого ритму. Обстежено 137 осіб в покої, при фізичних навантаженнях і в післяопераційному періоді. Зменшення параметрів варіабельності серцевого ритму SDNN, MxdMn і HF супрводжує перехід від норми до патології. Зниження чутливості параметрів варіабельності серцевого ритму при навантаженні, а також після операції АКШ наочно відображає втрату стійкості. Депресія ритму з симпатоадреналовою домінантою є маркером несприятливих завершень після АКШ. Погіршення регуляторних якостей призводить до втрати стійкості серцево-судинної системи при дії зовнішніх навантажень. Ступень порушень параметрів варіабельності серцевого ритму пов’язана зі стадією розвитку патологічного процесу.

Ключові слова: варіабельність серцевого ритму, серцево-судинна система, стійкість.


П. О. Гарькавий, М. І. Яблучанський, О. В. Мартиненко
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Факультет фундаментальної медицини, Україна

Статеві особливості реакції показників варіабельності серцевого ритму у здорових добровольців при перехідних процесах

Резюме

Вивчена залежність зміни показників варіабельності серцевого ритму (ВСР) під час переходу із клино- в ортостаз у здорових добровольців із використанням технології аналізу параметрів нелінійності. Обстежено 20 добровольців віком 20±1,3 років. Серед показників ВСР оцінювали загальну потужність спектру (ТР), та її складові у доменах дуже низьких частот (VLF), низьких частот (LF), високих частот (HF) та співвідношення LF/HF. За основу дослідження покладено метод інтегральної апроксимації, який було реалізовано на комп’ютерному електрокардіографі CardioLab+ (ХАІ-медіка). Пацієнтів було розділено на групи в залежності від статі. Дані були оброблені методами параметричної та непараметричної статистики. Результати показали, що у клиностазі у чоловіків ТР, VLF та HF вищі, співвідношення LF/HF нижче, а LF порівняні з відповідними показниками у жінок. Дисперсія усіх показників у чоловіків вища. При перехідному процесі ТР, VLF та LF у обох статей зростають та HF — зменшується. Ступінь зниження останнього у чоловіків більше, а його дисперсія значно нижче, ніж у жінок. LF/HF та його дисперсія у чоловіків збільшується в більшій ступені, ніж у жінок. В ортостазі ТР, VLF, LF, HF в обох статей знижуються. Дисперсія ТР та LF вища у чоловіків, а VLF та HF відповідні у обох статей. LF/HF та його дисперсія збільшуються більш різко у чоловіків, ніж у жінок. Найбільш суттєві відмінності у показниках ВСР між чоловіками та жінками виявляються при перехідних процесах, що вказує на важливість їх цілеспрямованого аналізу.

Ключові слова: ВСР, перехідний процес, статеві особливості реагування.


В. І. Шульгін, О. В. Морозов, О. В. Волосюк
«ХАІ МЕДІКА», Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Харків, Україна

Використання технології «сліпого розділу джерел» при обробці біомедичних сигналів

Резюме

Традиційні методи часової, спектральної або просторово-часової обробки сигналів можуть бути застосовані для виділення окремих сигналів з їх суміші тільки в тому випадку, коли є яка-небудь апріорна інформація про їх часові характеристики, спектральний склад або закон змішування. У випадку коли такої інформації нема, або вона незначна, а сигнали в суміші мають однакові або майже однакові часові та спектральні характеристики, виникає задача «сліпого розділу джерел». Її рішення базується на розходженні статистичних характеристик та статистичній незалежності сигналів. В роботі розглядуються деякі задачі обробки біомедичних сигналів, при рішенні яких може бути ефективно використовувано метод «сліпого розділу джерел», а також основи байєсівського підходу до рішення задачі розділення.

Ключові слова: сліпий розділ джерел, BSS, аналіз незалежних компонент, ICA, байєсів підхід, статистична незалежність, електроенцефалографія, електрокардіографія, фетальна кардіографія.


О. М. Ахметшин, Л. Г. Ахметшина
Дніпропетрівський національний університет, Україна

Сегментація медичних радіологічних зображень з низькою контрастністю методом просторово-резонансного відображення

Резюме

Описан принципово новий метод аналізу радіологічних зображень, який сочетає високу чутливість до виділення низькоконтрастних патологічних ділянок з високою стабільністю до впливу анатомічних шумів. Суть методу полягає в сопоставлені кожному пікселу аналізуемого зображення деякого віртуального ціфрового фільтру, коефіцієнтами якого є значення яскравостей цього зображення. У якості інформативних ознак використовиваються амплітуди і частоти екстремальних крапок амплітудно–частотноі характеристики і функціі груповоі функціі затримки цього фільтру. Представлені експериментальні результаті перевірки працездатності методу на прикладах рентгеновськоі компьютерноі томографіі і маммографіі, показали високу інформативність нового методу у випадках коли відомі методи аналізу не дали ніяких позитивних результатів.

Ключові слова: обробка радіологічних зображень, просторий резонанс, низький контраст, сегментація, чутливість, фазова характеристика.


Л.Я. Васильєв, Є.Б. Радзішевська, Я.Е. Вікман, О.М. Гладкова, В.З. Гертман
Институт медичної радіології ім. С. П. Григорьєва АМН України, Харків

Використання сучасних інформаційних технологій для аналізу даних хворих на рак грудної залози

Резюме

В роботі наведені деякі результати наукових досліджень, що проводились на масивах даних формалізованої медичної інформації з використанням сучасних інформаційних технологій. Масиви створювались за допомогою спеціально розробленого програмного комплексу, який дозволяє накопичувати інформацію будь-якого виду й обсягу та вибирати з неї підмасиви будь-якої структури, придатні для подальшої обробки в стандартних програмних середовищах. В якості масиву даних було розглянуто дані катамнезу хворих на рак грудної залози I-II стадії. Використання технології Data Mining дозволило виділити показники, що мають інформаційну цінність для формування віддаленого прогнозу перебігу захворювання. Такими показниками є індекс маси тіла і сторона ураження. Для всебічного обґрунтування висунутої гіпотези було використано традиційні методи статистики.

Ключові слова: рак грудної залози, технологія Data Mining, інформативні показники.


О. Я. Гречаніна, Ю. Б. Гречаніна, І. В. Новікова, А. В. Христич, Т. М. Ткачова
Харківський спеціалізований медико-генетичний Центр, кафедра медичної генетики Харківського державного медичного університету, Україна

Комп’ютерні діагностичні системи в практиці генетичного консультування

Резюме

У статті «Комп’ютерні діагностичні системи в практиці генетичного консультування» представлені результати використання сучасних комп’ютерних технологій у генетичній практиці. Вказано, що їхнє застосування підвищує точність виявлення хромосомної патології в цитогенетиці; дозволяє виявляти патологічні метаболіти при використанні сучасного біохімічного методу діагностики – високоефективної рідинної хроматографії.

Ключові слова: цитогенетика, хромосомний набір, каріотип, хроматографические методи, високоефективна рідинна хроматографія.


В. З. Свиридюк, Ю. Й. Гумінський, А. В. Олійниченко, С. В. Степанова, В. Й. Шатило
Кафедра післядипломної освіти лікарів за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина» Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, Житомир, Україна
Кафедра нормальної анатомії Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, Вінниця, Україна

Використання інформаційних технологій, антропометрії та органометрії в практиці сімейного лікаря

Резюме

В роботі, на прикладі вираховування індексу маси тіла та диференціальної діагностики абдомінального і глютеофеморального типів ожиріння, показані переваги використання сучасних комп'ютерних технологій, обробки даних антропометрії за допомогою програми Excel в практиці сімейного лікаря. Підкреслюються переваги комп'ютерних технологій при обробітку великих масивів даних органометрії людини в нормі і патології, отриманих за допомогою сучасних інструментально-апаратних способів візуалізації і визначення розмірів внутрішніх органів, таких як: магнітно-резонансна томографія, комп'ютерна томографія, ангіографія, ультра-сонографія і т.п.

Ключові слова: антропометрія, органометрія, комп'ютерні технології в медицині, сімейна медицина.


Б. А. Кобринський
Московський НДІ педіатрії та дитячої хірургії, Москва, Російська Федерація

Інформаційні технології в моніторингу стану здоров’я населення

Резюме

Практична реалізація системи моніторингу різних груп населення, які потребують постійного контролю стану здоров’я, і окремими віковими контингентами неможлива без використання спеціалізованих регістрів / інформаційних систем. В роботі представлені різноманітні системи, які забезпечують повний технологічний цикл збору, передачі та анализу даних. Розглядаються питання конфіденційності та санкціонованого доступу до персональних даних.

Ключові слова: інформаційні технології, інформаційні системи, спеціалізовані регістри, захист даних, єдиний інформаційний простір.


О. П. Мінцер
Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Україна

Проблеми інформатизації медичної освіти

Резюме

Розглядаються проблеми інформатизації медичної освіти з відокремленням низки головних задач — структуризації медичних знань, впровадження стандартів навчання, віртуалізації освіти, впровадження методів дистанційного навчання та телемедицини. Підкреслюється думка, що глибоке реформування системи медичної освіти неможливе без створення системи моніторингу рівня знань. Згідно з цим постулюється думка, що навчальний процес як цілісна і складна багатофакторна система може функціонувати лише при надійній та постійній діагностиці рівня знань слухачів з інтегрованим в цей процес зворотним зв’язком. Аналізується роль сучасних експертних систем в медичній освіті. Наприкінці звертається увага на значення андрогогіки та акмеології як найважливіших складових при впровадженні Болонського процесу.

Ключові слова: інформатизація освіти, дистанційне навчання, інформаційна децентралізація освіти, оцінка якості підготовки кадрів, медичні експертні системи.


Izet Masic (1), Ahmed Novo (1), Mensura Kudumovic (1), Zekerijah Sabanovic (2), Zlatan Masic (3)
1. Medical faculty, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
2. Medical faculty, University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina
3. Technical university of Vienna, Austria

Learning from the distance in medical education at university of Sarajevo

Abstract

Distance learning or learning from the distance represents the educa­tional technique which occupies significant place in the actual medical education of the health care professionals abroad, especially in postgraduate and con­tinuous medical education. With two projects in this area Possibilities of introduction of Distance Learning in Me­dical Curriculum and Introduction and Implementation of Distance Learning in Medicine, the Cathedras for Medical Informatics, Medical faculty, University of Sarajevo and Tuzla have made tremendous progress in education of undergraduate students and medical professional in Bosnia and Herzegovina. Also, this paper gives recommendation for sustainable Distance Learning and really lifelong educational process.

Key words: Education, Medical Informatics, Distance Learning.


Б. Ю. Добрін
Державний медичний університет, Луганськ, Україна

Свідомість і пам’ять з позицій медичної інформатики, до генезу «паранормальних явищ»

Резюме

У роботі наведені сучасні уявлення що до єдністі механізмов придбання, збереження та переробки елементів пам’яті у тваринному і рослинному світі. Визначено місця «збереження пам’яті» і зони її інтелектуальної обробки в людини. Представлені свідомлення деяких паранормальных явищ з позицій медичної інформатики.

Ключові слова: свідомість, пам’ять, паранормальні явища, генезис, медична інформатика.