Версія   ENG Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА  
Меню сайта Корисні посилання
Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА

Міністерство охорони здоров`я України
Академія Медичних наук України

Концепція державної політики
інформатизації охорони здоров'я України


Загальні положення та принципи.

Державна політика інформатизації охорони здоров'я України є складовою частиною державної політики інформатизації України в цілому і спрямована на ефективне вирішення невідкладних та перспективних задач розвитку охорони здоров'я населення України в умовах незалежної самостійної держави. Основним змістом державної політики інформатизації охорони здоров'я України є необхідні заходи, стратегія і тактика, спрямовані на ліквідацію відставання охорони здоров'я в галузі інформатизації від передових світових держав і прискорення входження в інформаційний простір міжнародного співтовариства з метою підняття на сучасний рівень систем практичної медицини, медичної освіти, науки. Інформатизація медицини та охорони здоров'я повинна сприяти збереженню здоров'я населення України і підвищенню рівня та ефективності надання медичної допомоги.
Основним завданням державної політики в галузі інформатизації охорони здоров'я є розвиток галузевого інформаційного середовища, створення умов економічно виправданого використання сучасних інформаційних технологій для інформаційної, системно-аналітичної та експертної підтримки прийняття рішень в усіх сферах діяльності охорони здоров'я на підставі державної підтримки через систему пільг, кредитів і заохочень, інформатизації суспільства.

З метою прискорення процесу інформатизації охорони здоров'я України, в основу державної політики необхідно покласти заходи державного регулювання процесів інформатизації на підставі гнучкого поєднання принципів централізації і децентралізації, саморозвитку, самофінансування та самоокупності. Бюджетні асигнування повинні бути спрямовані насамперед на реалізацію інформаційно-обчислювальної мережі як складової частини загальної державної інформаційно-обчислювальної мережі, розвиток її інформаційної інфраструктури та інформатизацію пріоритетних стратегічних напрямків розвитку охорони здоров'я України.

Державне регулювання повинно забезпечувати системність, комплексність та узгодженість процесу інформатизації охорони здоров'я з урахуванням розвитку у перспективі страхової, приватної медицини, тощо.

Інформатизація повинна бути однією з найважливіших складових частин існуючих і нових програм в галузі охорони здоров'я, сприяючи досягненню викладеної мети. Вона повинна об'єднати комплекс заходів по розробці і впровадженню організаційного, методичного, програмного та технічного забезпечення цих програм.

Для реалізації державної політики охорони здоров'я необхідно розробити "Національну програму інформатизації охорони здоров'я України" з урахуванням стратегії розвитку народного господарства, економічного стану і можливостей України, та основних напрямків інформатизації, які повинні виконуватись за найвищим пріоритетом.

В Національній програмі інформатизації охорони здоров'я у відповідності з основними напрямками "Національної програми інформатизації України" визначаються вищі пріоритети, до яких відносяться інформатизація державних органів управління, створення інформаційно-аналітичних систем з питань охорони здоров’я, медичної освіти, науки.

Важливим завданням є формування Національної інфраструктури інформатизації охорони здоров'я, у складі якої передбачається використання телекомунікаційного середовища, створення Національної інформаційно-комп'ютерної мережі в галузі охорони здоров'я, галузевої системи баз даних та знань, створення опорних зон інформатизації охорони здоров'я в регіонах України.

Важливе місце повинно зайняти створення конкурентноспроможних засобів інформатизації діагностики для лікувальних установ та індивідуального використання, що акумулюють в собі досягнення вітчизняної та світової науки, орієнтованих на реалізацію перспективних інформаційних технологій. Пріоритети повинні визначатись на 2 3 річний період та на наступну десятирічну перспективу. Державна політика інформатизації повинна формуватись з максимальним урахуванням принципу "технологічного прориву", коли перевага надається перспективним науково-дослідним, дослідно-конструкторським та впроваджувальним розробкам, де очікуються значні результати, що спроможні забезпечити такий ефект.

Роботи по реалізації Національної програми інформатизації повинні виконуватися на основі взаємозв'язаних з кожного напрямку завдань та проектів, які враховують специфічні і функціональні потреби об'єктів, що підлягають інформатизації. Особлива увага при формуванні, обгрунтуванні та апробації проектів повинна приділятись їх цілеспрямованості, ефективності та фінансовим витратам на їх реалізацію.

Важливим принципом державної політики повинно стати становлення антимонопольного порядку, при якому забезпечується законодавчий захист вітчизняних виробників засобів інформатизації.

Державна політика повинна забезпечити всебічну демократизацію процесів створення та споживання інформації, загальнодоступність інформаційних ресурсів та послуг, захист прав особистості від інформаційного вторгнення тощо. В оцінці ефективності інформатизації охорони здоров'я необхідно використовувати комплексний підхід, який базується не тільки на врахуванні ресурсних показників, а й на впливі даних процесів у цілому на всі сторони життєдіяльності суспільства.

Державна політика в області інфраструктури інформатизації охорони здоров'я.

Метою державної політики щодо створення і розвитку інфраструктури інформатизації охорони здоров'я є досягнення світового рівня складових частин національної інформаційної інфраструктури.

Наукоємкість задач інформатизації охорони здоров'я та їх інформаційна насиченість потребує широкого використання сучасних засобів обчислювальної техніки (ЗОТ) (ПЕОМ, середніх та супер ЕОМ, спецпроцесорів) з високою продуктивністю. З метою прискореного розвитку інформатизації охорони здоров'я необхідно визначити науково і економічно обгрунтовані потреби у забезпеченні імпортними та вітчизняними ЗОТ і інформаційними технологіями з урахуванням існуючого парку техніки.

Треба якомога повніше використовувати існуючі в Україні телекомунікаційні засоби зв'язку з урахуванням їх економічного використання на різних рівнях інформатизації, забезпечити широке впровадження існуючих СУБД (систем управління банками даних) при створенні банків даних для потреб інформатизації охорони здоров'я.

В галузі індустрії програмних засобів державна політика повинна бути спрямована на підтримку створення конкурентоспроможних програмних систем, додержання національних та міжнародніх стандартів, створення високоінтелектуальних інформаційних технологій та стимулювання їх поставки на міжнародний ринок. Повинні здійснюватися заходи щодо українізації програмних засобів широкого призначення, створюватися умови для масового застосування високоефективних технологій виробництва програмного продукту і комплексів інструментальних засобів.

Заслуговує на увагу створення державної системи реєстрації, сертифікації та ліцензування програмних засобів, підвищення ефективністі державної ліцензійної закупівлі в Україні та за кордоном системних та інструментальних програмних засобів для ЕОМ і систем з метою централізованного забезпечення закладів МОЗ України.

Необхідно розробити єдину стратегію організації баз даних на основі національних і міжнародних стандартів, поетапне об'єднання локальних та відомчих баз в Національну систему баз даних і баз знань відкритого типу з виходом у міжнародні мережі. Одночасно повинні бути сформовані механізми надання інформаційних послуг на внутрішньому і зовнішньому ринках та система правового захисту інтелектуальної власності окремих громадян і організацій та державних інтересів України в галузі інформатизації.

Важливим завданням є створення баз даних загальнодержавного призначення (про населення, стан навколишнього середовища, надзвичайних ситуацій, обліку та розподілу лікарських препаратів, медичних матеріалів та обладнання, трансплантантів, довідкові, бібліотечні та ін.), відомчі, галузеві, персональні та ін. Необхідно забезпечити доступ до міжнародних баз даних. Враховуючи інтерес у світі до результатів наукових досліджень українських вчених, необхідно створювати документальні та фактографічні бази даних з відповідних галузей знань та забезпечувати теледоступ до них зарубіжних користувачів. На випадок створення сумісних підприємств по організації та експлуатації таких баз потрібно розробити порядок формування державних замовлень на разроблення баз даних, їх державної реєстрації та сертифікації, економічних механізмів державного стимулювання створення баз даних та їх використання.

В галузі інформаційно-обчислювальних мереж на базі існуючих систем телекомунікації необхідно поетапно створювати єдине інформаційно-комунікаційне середовище, що об'єднує діючі на принципах відкритості та додержання національних стандартів державні комерційні засоби масової інформації, мережі ЕОМ, банки та бази даних з метою забезпечення інформаційної взаємодії всіх елементів інфраструктури на всіх рівнях від державного управління до сфери побутових послуг в галузі охорони здоров'я.

Основою широкого застосування засобів обчислювальної техніки на всіх рівнях повинне бути об'єднання їх в локальні обчислювальні мережі і об'єднання установ в відомчі та регіональні мережі ЕОМ. З метою відпрацювання методів взаємодії мереж різного призначення, як на технічному рівні, так і на рівні використання інформації, доцільно створити ряд дослідних зон інформатизації на базі існуючих підрозділів, які мають досвід у вирішенні цих проблем. При цьому особисту увагу треба звернути на забезпечення надійної роботи та запобігання руйнування інформаційного середовища. Враховуючи загальну зацікавленність у використанні змісту інформаційного середовища охорони здоров'я необхідно сприяти міжнародній інтеграції та кооперації праці, створенню мереж організацій по розповсюдженню програмних продуктів, їх широкої реклами, маркетінгу, підготовки супровідної документації на кількох мовах та ін.

Необхідно створити правову базу, закони та нормативні акти, які б забезпечили можливість правових стосунків у всіх інформаційних відносинах та взаємодії громадян і юридичних осіб, захист авторських прав, дійсну відповідальність за порушення правил інформаційних обмінів, за утиснення інформаційних прав фізичних та юридичних осіб.

Досягнення національної стратегічної мети інформатизації охорони здоров'я повинно здійснюватися через державні капіталовкладення та держзамовлення шляхом забезпечення загальної спрямованості всього процесу інформатизації згідно "Концепції державної політики інформатизації України".
 

Загальна науково-технічна політика інформатизації охорони здоров'я України.

Загальна науково-технічна політика інформатизації охорони здоров'я повинна бути спрямована на залучення усіх секторів науки (академічної, вузівської, галузевої, громадських академій та ін.) з метою концентрації науково-технічного потенціалу галузі охорони здоров'я на розв'язання фундаментальних та прикладних проблем, що забезпечують “технологічні прориви” (моделювання складних фізіологічних процесів в організмі людини, моделювання та прогнозування "здоров'я" регіонів та Держави в цілому, створення автоматизованого документообігу, в тому числі і електронної історії захворювань, моделювання розподілу ліків, матеріалів, обладнання та ін.)

При цьому необхідно досягти випереджального розвитку фундаментальних досліджень; створити належну матеріально-технічну базу; систему ефективного методичного забезпечення на різних рівнях. Особливу увагу треба приділити розробці додаткових систем заходів та пільг, заохоченню, збереженню та захисту кадрового потенціалу професійних працівників, які займаються розв'язанням задач інформатизації.

Доцільно створити або визначити галузеву структуру та спеціальний журнал для координації робіт в області інформатизації охорони здоров'я та їх методичного забезпечення.

Треба спланувати підготовку нових кадрів, які спроможні розвивати, обслуговувати і інтенсивно використовувати інформатизаційну структуру охорони здоров'я. Для цього слід передбачити включення нових спеціальностей в систему освіти.

Потрібно здійснити комплекс заходів для розробки національних стандартів, гармонізованих із системами міжнародної стандартизації, сертифікації та метрології, які гнучко враховують стан та рівень вітчизняної індустрії інформатизації

. Необхідно розвивати системи додаткових фінансово-кредитних, податкових, митних пріоритетів та пільг, спрямованих на стимулювання науки та виробництва.

Загальна науково-технічна політика повинна забезпечити створення умов ефективного застосування засобів інформатизації, формування соціального замовлення та вітчизняного ринку інформаційних комерційних продуктів та послуг; здійснити комплекс узгоджених заходів по імпорту зарубіжної техніки, офісного обладнання, придбанню необхідних ліцензій та патентів.

Загальна науково-технічна політика інформатизації охорони здоров'я покликана забезпечити також умови захисту та збереження інформації, що існує як на рівні державного управління, так і на інших рівнях виходячи з їх вимог.

Правова політика інформатизації в галузі охорони здоров'я.

Правове забезпечення інформатизації передбачає формування законодавчої основи для всіх етапів інформатизації охорони здоров'я і базується на основних положеннях правової політики інформатизації України в цілому.

 

        В рамках системи правового забезпечення повинні розглядатися:

- соціальна спрямованість інформації - гарантія інтересів особистості, організації та держави;

- економіка інформатизації - вироблення правових механізмів взаємодій всіх учасників з інформаційними ресурсами на всіх стадіях (виробництво, розподіл, споживання та ін.);

- інформаційна безпека - забезпечення відповідальності порушників інтересів особистості, організації, держави; правопорядку відносин в області інформатизації, використання техники, інформації та ін.
Процес інформатизації потребує розроблення пакету законодавчих актів, на основі загальнодержавних актів, для забезпечення регулювання відносин юридичних та фізичних осіб у процесі інформатизації. Правова підтримка держави повинна сприяти формуванню ринкових відносин в області інформатизації, створенню специфічних ринкових ланок та структур.

Політика міжнародного співробітництва в області інформатизації охорони здоров'я.

    Політика міжнародного співробітництва в області інформатизації охорони здоров'я повністю співпадає з політикою міжнародного співробітництва в області інформатизації України в цілому. Основні напрямки даної політики:

- активна участь вчених та організацій України в міжнародних програмах та проектах фундаментальних досліджень в галузі інформатики та системного аналізу охорони здоров'я;

- створення умов для розвитку міжнародних відносин, щодо напрямків інформатизації, в яких Україна має пріоритет; визначення пріоритетів та підтримка участі науково-технічних і трудових колективів у міжнародних програмах в області інформатизації охорони здоров'я різних регіонів світу, з урахованням зацікавленості з боку зарубіжних фірм, що буде сприяти створенню комерційних конкурентоспроможних продуктів;

- активна участь України в авторитетних міжнародних урядових та неурядових організаціях в галузі стандартизації, оброблення інформації та автоматизації управління; участь українських вчених та спеціалістів у міжнародних органах та структурах, що безпосередньо зайняті розробленням стандартів, стосовно інформатизації охорони здоров'я;

- регулювання та стимулювання державних та недержавних сумісних підприємств, громадських академій та інших структур в міжнародному розподілі праці; встановлення міжнародних багатосторонніх та двосторонніх угод по обміну спеціалістами для навчання, стажування та сумісної діяльності;

- встановлення зв'язків із зарубіжними банками, транснаціональними корпораціями з метою залучення фінансового капіталу, науково-технічного та виробничо-технічного потенціалу до реалізації проектів Національної програми інформатизації охорони здоров'я України; раціональна конкуренція зарубіжних фірм на українському ринку засобів інформатизації та інформаційного обслуговування; державні гарантії та система пільг для залучення капіталу зарубіжних інвесторів.

Фінансово-економічна політика.

Фінансово-економічна політика інформатизації охорони здоров'я повинна формуватися з урахуванням бюджетних можливостей держави, негативних процесів, що пов'язані з різким спадом виробництва, нестабільністю економіки, гіперінфляцією та ін.

У зв'язку з цим надзвичайно важливо, щоб на початковому етапі державною політикою передбачався комплекс заходів та умов, які забезпечать різноманітні джерела фінансування проектів інформатизації охорони здоров'я України, розвиток процесів самофінансування та саморозвитку.

Такими джерелами можуть бути: державний бюджет; кошти інноваційного фонду України; кошти недержавних організацій, комерційних, громадських фондів та інших структур; кошти, створені за рахунок відрахувань від прибуткової діяльності комплексів інформатизації; кошти інвесторів, благодійни внески та інше.

Гнучке поєднання системи пільг цільової, кредитної, податкової та митної політики, закріплених відповідними законодавчими актами, повинно нарощувати відповідні обсяги позабюджетних асигнувань в реалізації Національної програми інформатизації охорони здоров'я. Необхідно використовувати систему інвестиційних банків та фондів, орієнтованих на створення національної інфраструктури інформатизації. Залучати банки щодо забезпечення ріалізації незалежної фінансової політики в області інформатизації, включаючи інвестиційні, валютні та інші асигнування.

Бюджетне фінансування важливо сконцентрувати на головних напрямках інформатизації охорони здоров'я (створення інформаційно-комп'ютерної мережі охорони здоров'я, банків даних, інформатизації управління, надзвичайних ситуацій, розподіл препаратів, матеріалів та обладнання, інформатизація документообігу та ін.).

Державне фінансування повинно бути поширене на підтримку фундаментальних досліджень у галузі інформатизації, перспективних та ризикових проектів. В основу фінансування повинні бути покладені принципи конкретних проектів з терміном виконання не більш як 2-3 роки.

Особливе місце повинна зайняти політика капіталовкладень. Необхідно, щоб у першу чергу підлягали фінансуванню проекти, спрямованні на створення загальної бази інформатизації, із стислими термінами окупності та високими показниками ефективності.

Важливо передбачити в структурі держбюджету Міністерства охорони здоров'я України і АМН України окремий ряд витрат на інформатизацію охорони здоров'я.

Повинні бути створені додаткові пільги закордонним інвесторам (Міжнародний та Національний банки, великі фірми та ін.) для використання їх коштів у спільних проектах, створенню спільних виробництв, налагодженню індустрії інформаційних послуг та інших заходах по реалізації Національної програми інформатизації охорони здоров'я.

Підготовка суспільства до інформатизації охорони здоров'я.

Це особливий розділ Національної програми інформатизації охорони здоров'я. Особливість пов'язана з відношенням до інформації про стан здоров'я особистості.

Для ефективності реалізації інформатизації охорони здоров'я необхідно провести адміністративні та суспільно-політичні заходи щодо підготовки громадської свідомості населення України та працівників системи охорони здоров'я.

Через засоби масової інформації та науково-популярні видання довести до широких верств населення зміст та переваги інформатизації охорони здоров'я як для суспільства в цілому, так і для кожної особистості.

Доцільно вже на перших етапах реалізації Національної програми розпочати створення персоніфіцированої бази даних про стан здоров'я та його динаміки на протязі життя.

Особливу увагу необхідно привернути до підготовки свідомості та професійного рівня медичних працівників до інформатизації галузі.

Українська Асоціація КОМП'ЮТЕРНА МЕДИЦИНА
Всесвітня Организація Здоров'я
Міжнародна Асоціація Медичної Інформатики
Новини Міжнародної Асоціації Медичної Інформатики
Європейська Федерація Медичної Інформатики
Європейска Асоціація ІT менеджерів в охороні здоров'я
Європейська Федерація Товариств з Нейронаук
Міжнародна Організація з вивчення мозку
Європейський журнал біомедичної інформатики
Навчально-науковий інститут післядипломної освіти (ННІПО ХНМУ) (Харківська Медична Академія Післядипломної Освіти приєднана до ННІПО ХНМУ наприкнці 2022 р.)
Кафедра клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров'я ХМАПО (приєднана до ННІПО ХНМУ наприкинці 2022 р. після об’єднання з кафедрою соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я)
Вроджені вади розвитку: Міжнародна інформаційні системи
Інформаційне агентство "Медичні новини"
European eHealth News Portal
У комітетах ВР України. Засідання «круглого столу» на тему: «Інформатизація охорони здоров’я України»

Новини

Medinfo 2021 відбувся он-лайн 2, 3 і 4 жовтня 2021 року. Для доступу до записаних живих сесій і презентацій перейдіть на сайт ІМІА

IMIA анонсує онлайн-видання "Міжнародна медична інформатика та трансформація охорони здоров'я" 9 листопада 2021 року

НАКАЗ МОЗ України від 6 серпня 2018 року №1454 Про внесення змін до складу Координаційної ради Міністерства охорони здоров'я України з питань впровадження електронної охорони здоров'я

Компьютеры будущего будут обходиться без мышек и клавиатур.

IBM выложила в открытый доступ свой квантовый компьютер.

В Україні з'явився освітній онлайн-телеканал для айтішників.
Редактор сайту
  Яндекс.Метрика Анализ веб сайтов
 
 Оновлено:   TOP 
 корисні посилання
Designed by ©BatonnSoft