Рижов Олексій Анатолійович

Ryzhov  
Рижов Олексій Анатолійович народився 29 квітня 1958 р. у м. Запоріжжя. У 1982 році закінчив біологічний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Біологія». Після закінчення університету почав працювати на кафедрі біологічної хімії Запорізького медичного інституту, де була виконана наукова робота та захищена дисертація за темою «Фосфоліпідний склад мембран і стан окисно-відновних процесів у серці при перенесенному стресі та некрозі міокарду» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія, 1990 р. та присуджено вчений ступінь кандидата біологічних наук в Інституті біохімії імені О.В.Палладіна НАН України. Вчене звання доцента кафедри біохімії одержав у 1992 р.

З 1991 почав займатися питаннями інформатизації навчального процесу у медичному університеті. У 1992 р. було організовано Центр нових інформаційних технологій (ЦНІТ) Запорізького державного медичного університету (ЗДМУ), де Рижов О.А. працював завідувачем до 1996 року. У 1996 на базі курсу медичної інформатики та ЦНІТу була організована кафедра медичної інформатики, завідувачем якої за конкурсом був обраний Рижов О.А. Основна наукова діяльність кафедри була пов’язана з дослідженнями питань формалізації знань теоретичних дисциплін медико-біологічного профілю на засаді представлення знань на однорідних математичних структурах. Одержані результати були застосовані при проектуванні інструментальної системи розробки навчаючих та контролюючих систем для дистанційного навчання.

У 2005 році було заплановано докторську дисертацію за темою “Методологічне та організаційне забезпечення системи післядипломної підготовки провізорів на основі інформаційних технологій”, яка була захищена в Національнії медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Науковий ступінь доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи було присуджено у 2011 р. Вчене звання професора кафедри медичної і фармацевтичної інформатики та новітних технологій одержано у 2013 р.

З 2000 року О.А. Рижов активно займається розробкою теоретичної та технологічної бази дистанційного навчання та телемедицини. Для реалізації цих завдань в ЗДМУ було створено Центр дистанційної освіти та телемедицини. За кілька років на базі ЦРЛ було створено обласну мережу центрів дистанційного навчання та телемедицини в Запорізький області, а також регіональну мережу центрів дистанційного навчання провізорів в містах Дніпропетровськ, Сімферополь, Кривий Ріг, Херсон, Одеса та ін. За ініціативою кафедри з 2006 вперше на Україні було започатковано проведення серії Всеукраїнських наукових конференцій «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини» на базі технології багатокрапкових відеоконференцій (10-15 установ). У 2010 році був реалізований міжнародний пілотний проект організації системи післядипломного навчання провізорів та лікарів з Індії на засадах дистанційних технологій відеоконференцій зв’язку та системи комп’ютерного навчання RATOS. З 2012 по 2014 рр. приймав участь у міжнародному проекті «Створення міжрегіональних мереж національних центрів медичної освіти, орієнтованої на проблемне навчання та віртуальних пацієнтів» програми TEMPUS, у якості координатора групи ЗДМУ.

Наукові інтереси і практичні результати О.А. Рижова пов’язані з розв’язання проблем інформатизації медичної та фармацевтичної освіти, розробкою методології та технологій формалізації знань у фармації, проектування інтелектуальних адаптивних систем дистанційного навчання з використанням когнітивних технологій трансферу професійних знань від системи до людини.

О.А.Рижов являється автор понад 400 наукових та науково-методичних праць, авторських свідотцтв і патентів на винаходи.

О.А.Рижов є членом проблемної комісії з питань медичної кібернетики та інформаційних технологій МОЗ України та АМН України. Перебуває у складі координаційної Ради Всеукраїнської громадської організації «Асоціація спеціалістів з медичної інформатики, статистики та біомедичної техніки», технічного підкомітету з медичної інформатики ПК-53 технічного комітету із стандартизації “Інформаційні технології” Держстандарту України. Член Вченої Ради Української Асоцiацiї «Комп'ютерна медицина». Входить до складу двох спеціалізованих Вчених рад для захисту дисертацій. Здійснює наукове керівництво підготовки магістрів, здобувачів наукових ступенів.

Входить до складу редакційних колегій наукових часописів «Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики», «Медична інформатика та інженерія», «Клиническая информатика и телемедицина».

Професійна, наукова та виховна діяльність О.А.Рижова була відмічена грамотами: Почесною грамотою МОЗ України 2011 р., Почесною грамотою Запорізької обласної державної адміністрації 2006 та 2009 рр., Почесною грамотою Управління освіти і науки Запорізької обласної держ. адміністрації у 2010 р., Почесною грамотою Головного управління охорони здоров’я Харьківської обласної державної адміністрації 2012 р.

Контакти:
адреса робоча: кафедра медичної і фармацевтичної інформатики Запорізького державного медичного університету, пр.Маяковського, 26, м. Запоріжжя, 69035
телефон робочий: +38061 2246816
e-mail: ryzhov.alexey@gmail.com
Skype: ra2958