Кальниш Валентин Володимирович

Valentin V. Kal'nysh  
Професор кафедри авіаційної, морської медицини та психофізіології Української військово-медичної академії, зав. лабораторією психофізіології праці ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», доктор біологічних наук, професор.

Творчий шлях В.В.Кальниша пов'язаний з декількома науковими напрямами: фізіологією праці, психологією праці, біофізикою, фізіологією збудливих середовищ, біологічною та медичною кібернетикою і інформатикою. Різноманітне сполучення цих дисциплін було основою для його інтелектуальних розробок.

В 1996 році Валентин Володимирович захистив докторську дисертацію на тему «Психофізіологічні системні механізми формування працездатності операторів» Консультантом дисертаційної роботи був академік НАН і АМН України О.О.Навакатікян. У роботі були виявлені закономірності змінної динаміки психофізіологічних функцій операторів енергопідпрємств і користувачів комп'ютерів. Виділено комплекс специфічних і неспецифічних системоутворюючих факторів, що формують працездатність на різних ієрархічних рівнях системи «людина-виробництво». Установлено, що зрівноважування дій компонентів цих факторів здійснюється на основі компромісу. Сформульовані теоретичні узагальнення були використані для розробки принципів раціоналізації режимів праці та відпочинку, конструювання автоматизованої комп'ютерної діагностичної системи.

Кандидатська дисертація В.В.Кальниша «Імітаційні моделі діяльності гладенького м'яза з різною збудливістю клітин», виконана під керівництвом академіка АН УРСР П.Г.Богача, була захищена в 1983 році. Робота присвячена фундаментальним питанням синхронізації діяльності комплексу клітин, об'єднаних в однорідну тканину. У ній на підставі аналізу роботи імітаційних моделей з різними функціональними властивостями системи клітин отримані дані про вплив цих властивостей на характер виникнення хвиль в тканині, її автоматичну діяльність, формування та функціонування датчика ритму гладком’язового органа.

Сучасні розробки В.В.Кальниша пов'язані із продовженням і розвитком більш ранніх робіт. Під його керівництвом і участю був створений проект побудови медичної комп'ютерної мережі для забезпечення обміну інформацією між медичними установами України, створена галузева комісія з сертифікації програмних продуктів і апаратно-програмних комплексів медичного призначення та визначені правила сертифікації. Він також брав участь у створенні державної системи професійного психофізіологічного відбору осіб, робота яких пов'язана з підвищеною небезпекою. Ним разом з його учнями були здійснені важливі для теорії та практики психофізіології праці методичні розробки в області професійного психофізіологічного відбору.

Цікавими є розробки В.В.Кальниша в області вивчення соціально-психологічних людських мереж. Показано, що професійна успішність і задоволеність роботою державних службовців України тісно пов'язана не тільки з певними особистісними професійно важливими якостями, але й з такими якостями як рівень макіавеллізму (рівень маніпулювання іншими людьми) і рівнем успішності побудови соціальних мереж (за цю роботу, виконану в співавторстві з рядом закордонних учених він визнаний гідним першої премії на конференції Академії керування США, 2007 р. Філадельфія). В.В.Кальниш працює над розвитком проблем формування професійної надійності при операторській діяльності, впливу емоційного напруження на працездатність людини, що мають важливе теоретичне та прикладне значення.

В.В.Кальнишем опубліковано більше 320 наукових праць (2 монографію, 5 навчальних посібників, 2 авторські свідоцтва та 2 патенти), йому разом з А.О.Навакатикяном була присуджена премія АМН України з профілактичної медицині за цикл робіт «Наукові основи забезпечення високої працездатності операторів сучасних видів напруженої роботи» (1997 рік). Під його керівництвом було виконано 8 дисертаційних робіт, він в якості експерта бере участь у роботі ДАК Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, є членом спецради з присудження вчених ступенів.

вернуться