Антомонов Михайло Юрійович

Антомонов Михайло Юрійович  
Антомонов Михайло Юрійович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділом медичної інформатики ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України». Він є одним з провідних фахівців в Україні з питань розробки і застосування сучасних інформаційних технологій в медичних та біологічних науках, математичного аналізу медичних, біологічних, гігієнічних та екологічних даних, комп‘ютерної обробки інформації за допомогою статистичного та математичного програмного забезпечення.

Антомонов М.Ю. є автором понад 450 наукових робіт (в тому числі чотирьох монографій), науковим керівником шести успішно захищених кандидатських дисертаційних робіт.

Антомонов М.Ю. - член Спеціалізованої Вченої ради Д 26.604.01 при ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва АМН України». М.Ю. Антомонов є віце-президентом Всеукраїнської «Асоціації спеціалістів з медичної інформатики, статистики та біомедичної техніки», членом Вченої ради Української асоціації «Комп’ютерна медицина» та членом редакційних колегій багатьох наукових періодичних видань.

Головне направлення наукової діяльності - виявлення та математичне моделювання закономірностей реагування біосистем різного рівня ієрархії на дію екзогенних та ендогенних факторів.

Узагальнення математичних моделей реагування різних біосистем на дію факторів довкілля типу “доза - час - ефект” дозволило сформувати та математично описати загальний закон залежності стану біосистем (y) від величини (x) та часу (t) дії зовнішніх факторів : y = A (x - x0)h (t - t0)m, де А - параметр масштабу; h, m - показники чутливості та лабільності біосистеми (відповідно); x0, t0 - порогові значення.

Сформовано формалізовані критерії визначення типу та ступеня виразності спектру пристосувальних процесів (від норми до патології), базуючись на математичних моделях їх динаміки.

Розроблено інформаційну технологію комплексного математичного аналізу впливу шкідливих факторів оточуючого середовища на стан здоров’я населення, що дозволяє: розрахувати територіально-вікову “норму” захворюваності, врахувати комплексний характер дії шкідливих чинників, розрахувати прогноз змін здоров’я, формувати інтегральні медико-екологічні оцінки стану територій, розрахувати порогові та підпорогові рівні дії чинників з урахуванням їх сумісної дії. Цю технологію реалізовано у декількох програмних продуктах серії МАГ (Математичний Аналіз у Гігієні), що впроваджено у практику роботи санітарно-епідеміологічної служби України.

Розроблено технологію розрахунку інтегральних показників стану біосистем за кількісними та якісними характеристиками. Створено алгоритми вибору адекватних математичних методів обробки даних з урахуванням їх типу, завдання дослідження та інших атрибутів.

Антомонов М.Ю. постійно надає консультативно–методичну допомогу виконавцям наукових та кваліфікаційних робіт в галузі медичних та біологічних наук з питань математичної та статистичної обробки даних.


повернутися