UKR   Version    Ukrainian Association of COMPUTER MEDICINE
Site menu Links
THE UKRAINIAN SCIENTIFIC - PRACTICAL CONFERENCE "TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES IN MEDICAL EDUCATION"

THE UKRAINIAN SCIENTIFIC - PRACTICAL CONFERENCE "TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES IN MEDICAL EDUCATION"

1. A.V. Azaraev, G.V. Poddubna, N.A. Vertilo
ATTEMPT OF CREATION OF THE COMPUTER PROGRAMS FOR AUTOMATION OF TELEMEDICAL PROCTDURES

2. A.V Boychuk, V.S. Shadrina, A.Y. Franchuk, N.M. Oliynyk, B.M. Begosh, V.I. Koptih, I.M. Malanchin, L.E. Lymar, V.V. Sopil, O.I. Chlibovska
THE EXPERIENCE OF USING TV TECHNOLOGY IN TRAINING THE STUDENTS AT POST GRADUATE TRAINING FACULTY, THE DEPARTMENT OF OBSTETRICS

3. I.K. Venher, O.L. Kovalchuk, A.D. Bedenjuk, V.V. Malovanyy, V.V. Tverdohlib, O.M. Husak, V.V. Hnativ, A.Ya. Hospodarskyy
EXPERIENCE OF TELEMEDICINE INCULCATION IN TERNOPIL STATE MEDICAL ACADEMY BY I.J. HORBACHEVSKYY

4. A.V. Vladzymyrskyy, O.T. Dorokhova
TELEMEDICINE IN PUBLIC HEALTH MANAGEMENT

5. I.Y. Galaychuk
TELEONCOLOGY - THE NEW POSSIBILITIES IN EDUCATION, DIAGNOSIS AND TREATMENT

6. V.Ya. Galchenko, M.P. Semesenko, M.A. Rudenko, V.G. Pinkas,N.M. Ryabuh, E.A. Resnyanskiy
INCREASING OF EFFICIENCY OF TEACHING THE COURSE "INFORMATICS" TO STUDENTS OF MEDICAL PROFESSIONS

7. V.V. Gladyshev, V.V. Nfcgorny
PROSPECTIVE USE MULTI-MEDIA TECHNOLOGY FOR OPTIMIZATION PREPARATIONS OF PHARMACIST ON TECHNICAL PREPARATION ON DRUGS

8. L.S. Godlevsky, A.M. Matsko, V.A. Golyak, K.I. Stepanenko
SOME PECULIARITIES OF DISTANT EDUCATION IN THE COURSE OF TEACHING OF MEDICAL AND BIOLOGICAL TOPICS

9. V.M. Kazakov, V.G. Klymovytskyy, A.V. Vladzymyrskyy
CLINICAL AND EDUCATIONAL OUTCOMES OF THE USE OF TELETRAUMATOLOGY AND TELEORTHOPEDICS.

10. V.M. Kazakov, O.M. Talalayenko, J.E. Lyakh, O.A. Pantshenko, S.N. Nikitenko
FEATURES OF INTRODUCTION OF TELECOMMUNICATION INFORMATION TECHNOLOGIES IN DONETSK STATE MEDICAL UNIVERSITY

11. O. V. Karpenko
THE CONCEPTION OF CREATION OF THE UNIFORM BRANCH MEDICAL NETWORK "UKRMEDNET"

12. S.I. Kovalenko, I.F. Belenichev, D.B. Korobko, E.A.Portnay
THE METHODOLOGICAL APPROACHES TO SEARCH OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES

13 O.S. Kovalenko, V.V. Bychkov, A.V. Shcherbyna
INTRODUCING TELEMEDICAL TECHNOLOGIES INTO THE PUBLIC HEALTH CARE SYSTEM OF THE CITY OF KYIV

14. L.Y. Kovaltchuk, A.A. Hudyma, V.P. Marcenyuk, V.V. Demyanenko, I.M. Herasymiv, I.M. Hural
TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY IN IMMITATION OF THEURETICAL CHAIR MODEL

15. L.Ya. Kovalchuk, V.P. Martsenyuk
NEW EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN I. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL ACADEMY

16. O. Kovalchuk, R. Ivanytskyy
TELEMEDICAL IN UKRAINE: NOWADAYS AND FUTURE OF DEVELOPMENT

17. M.M. Korda, N.A. kulikova, S.M. Marchyshyn, M. ya. Yakovenko, R.Ye. Nechay, T.V. Bihuniak, L.T. Vykliuk, O.S. pokotylo, M.I. Shanaida
USAGE OF COMPUTER TECHNOLOGIES AT THE TEACHING OF MEDICAL PARASITOLOGY

18. N.O. Kravets
INTERNET-EDUCATION IN MEDICINE

19. A.A. Lobenko, A.M. Ignatiev, L.S. Godlevsky, T.P. Oparina, N.I. Yefremenko
INTRODUCTION OF TELEMEDICINE IN THE EDUCATION OF SEAFARERS

20. O.V. Mayorov, V.M. Ponomarenko, M.I. Khvysyuk, V.V. Kalnysh
INFORMATION TECHNOLOGIES IN PUBLIC HEALTH CARE SYSTEM AND MEDICAL EDUCATION

21. I.R. Mysula, S.I. Klymnyuk, K.O. Pashko, V.P. Martsenyuk, H.I. Tkachenko
EXPERIENCE OF APPLICATION OF TELECOMMUNICATION LECTURES IN EDUCATIONAL PROCESS

22. A.S. Niconenko, A.A. Kovalev, I.V. Pisarenko, S.P. Korneeva
NECESSITY OF ESTABLISHING OF UKRAINIAN NATIONAL WAITING LIST FOR ORGAN TRANSPLANTATION BASED ON NATIONAL-WIDE INFORMATION SYSTEM

23. V.D. Pariy, E.O. Levitsky, O.A. Krasevich, Y.V. Benedychuk
TELECOMMUNICATIVE TECHNOLOGIES IN ZHITOMIR REGION

24. K.A. Posokhova, M.P. Skakun, I.M. Klisch, O.M. Oleschuk, I.P. Moseichuk, V.V. Bukovska
TELEMATIC IN THE MEDICAL SERVICE SYSTEM

25. A.A. Ryzhov, L.E. Belokon, V.V. Betin
STRUCTURE AUTOMATIZED TRAINING AND TESTING SYSTEM INTENDED FOR THE DISTANCE EDUCATION

26. A.A. Ryzhov, N.A. Ivankova
INSRUMENTAL SYSTEM OF DEVELOPMENT OF THE AUTOMATED TRAINING COURSES WORKING IN CORPORATE NETWORK OF INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION

27. Ryzhov A.A., Kolesnik Y.M.
INFRASTRUCTURE OF INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION - DISTANT EDUCATION BASIS

28. V.V. Ruday, U.D. Suschko, V.V. Betin.
ALGORITHMS OF CONSTRUCTION OF THE TRAINING TEST PROGRAMS IN MEDICAL HIGH SCHOOL

29. O. Saban, I. Solonynko
ON THE INTRODUCTION OF LICENSED UKRAINIAN-LOCALIZED SOFTWARE IN THE TEACHING OF STUDENTS

30. R.V. Svystun, I.Ya. Dzyubanovskyy, V.I. Marsymlyuk, J.T. Pustovoyt, V.V. Benedykt, B.V. Pyatnochko, O.B. Luhovyg, K.T. Polyatsko
USING TELECOMMUNICATION SYSTEMS IN TEACHING OF SURGEANS

31. A.V.Semenets
TECHNICAL EQUIPEMENT OF TELEEDUCATION IN MEDICINE. PROBLEMS AND PERSPECTIVES

32. V.Z. Uhach, R.Yr. Chyhur
USING VIDEODATA AT LESSONS OF HISTORY OF THE UKRAINE

33. O.S. Chaban, O.P. Venger
VIRTUAL MODEL OF NEUROSIS - NEW ASPECT OF THERAPY

34. M.V. Chyrskyy, O.O. Horlov
METHODOLOGY FOR INTENSIFYING THE PROCESS OF CORRECTION AND INCREASING THE QUALITY OF LEST BASES

35. A.I. Shevchenko
PREPARATION OF THE CONSTITUENT PARTS OF THE TELECOMMUNICATIVE SYSTEM FOR LERNING ONCOLOGY

36. L.I. Shevchenko, A.V. Vladzymyrskyy
SOME ASPECTS OF THE FORMATION OF UKRAINIAN TELEMEDICAL TERMINOLOGY

37. S.I. Shkrobot, I.I. Hara, Z.V. Saliy
PROSPECT ABILITY OF INFORMATION COMPUTERS TECHNOLOGY IN MEDICAL EDUCATION

38. Thomas Schrader
EXTENSIBLE METADATA SET FOR THE "VIRTUAL COURSE OF HISTOPATHOLOGY" WITH INTEGRATION OF UMLS

39. V.P.Yatsenko
MEDICAL EDUCATION AS A PART OF MEDICAL TELEMATICS

40. V.P. Yatsenko, U.B. Chaykovskiy, G.Ya. Nischeta, D.O. Yatsenko
DIDACTIC EVALUATION OF THE DIFFERENT SOFT WAYS EDUCATIONAL HISTOLOGY, CYTOLOGY AND EMBRYOLOGY PROGRAM CREATING

'
World Health Organization
Internetional Medical Informatics Association
IMIA News
European Federation for Medical Informatics
European Association of Healthcare IT Managers
Federation of European Neuroscience Societies
International Brain Research Organization
European Journal for Biomedical Informatics
Educational and Scientific Institute of Postgraduate Education ( ESIPE KhNMU) (Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education joined ESIPE KhNMU at the end of 2022)
Department of Clinical Informatics and Information Technologies in Health Management of KhMAPE (joined to ESIPE of KhNMU at the end of 2022 after merging with the Department of Social Medicine, Management and Business in Health Care)
International Birth Defects Information Systems
European eHealth News Porta
In the Committee of the Supreme Council (Verkhovna Rada) of Ukraine. "Round table" meeting on the topic: "Informatization of Health Care of Ukraine"

News

MedInfo 2021 was held virtually October 2 - 4, 2021.

IMIA announces the online publication of "International Medical Informatics and the Transformation of Healthcare" November 9, 2021
Site Editor
  .
 Update:   TOP
 Internet links
Designed by ©BatonnSoft